Bijlage III.

De dier- en plantensoorten van communautair belang van de Bijlage IV van de Habitatrichtlijn, die voorkomen in Vlaanderen.

 

 

 

A) DIERSOORTEN

MICROCHIROPTEREN

 

Rhinolophus ferrumequinum

Grote hoefijzervleermuis

Myotis mystacinus

Baardvleermuis

Myotis brandtii

Brandt's vleermuis

Myotis daubentonii

Watervleermuis

Myotis nattereri

Franjestaart

Myotis emarginatus

Ingekorven vleermuis

Myotis dasycneme

Meervleermuis

Myotis bechsteinii

Bechstein's vleermuis

Myotis myotis

Vale vleermuis

Plecotus auritus

Gewone grootoorvleermuis

Plecotus austriacus

Grijze grootoorvleermuis

Pipistrellus pipistrellus

Dwergvleermuis

Pipistrellus nathusii

Ruige dwergvleermuis

Eptesicus serotinus

Laatvlieger

Vespertilio murinus

Tweekleurige vleermuis

Nyctalus noctula

Rosse vleermuis

Nyctalus leisleri

Bosvleermuis

Barbastella barbastellus

Mopsvleermuis

RODENTIA

 

Muscardinus avellanarius

Hazelmuis

Castor fiber

Europese bever

Cricetus cricetus

Hamster

CARNIVORA

 

Canis lupus lupus

Europese wolf

Felis silvestris

Wilde kat

Lutra lutra

Otter

Lynx lynx Lynx

AMPHIBIEEN EN REPTIELEN

 

Triturus cristatus

Kamsalamander

Alytes obstetricans

Vroedmeesterpad

Rana arvalis

Heidekikker

Pelobates fuscus

Knoflookpad

Bufo calamita

Rugstreeppad

Hyla arborea

Boomkikker

Coronellea autriaca

Gladde slang

Rana lessonae Poelkikker of kleine groene kikker 
Podarcis muralis Muurhagedis

GELEEDPOTIGEN

 

Odonata

 

Leucorrhinia pectoralis

Gevlekte witsnuitlibel

Gomphus flavipes Rivierrombout
Cucujus cinnaberinus Vermiljoenkever
Leucorrhinia caudalis Sierlijke witsnuitlibel
Ophiogomphus cecilia Gaffellibel
Osmoderma eremita Juchtleerkever
MOLLUSKEN  
Anisus vorticulus Platte schijfhoren 

B) PLANTENSOORTEN

 

Drepanocladus vernicosus

Geel Schorpioenmos

Apium repens

Kruipend moerasscherm

Luronium natans

Drijvende Waterweegbree

Liparis loeselii

Groenknolorchis