Art. 19.

De beslissing over de aanvraag wordt genomen, onverminderd delegatie :

voor het Vlaams Parlement : door de griffier;
voor de aan het Vlaams Parlement verbonden instellingen : door een bevoegd leidinggevend personeelslid;
voor de instantie, genoemd in artikel 4, § 1, 2° door een bevoegd leidinggevend personeelslid van de instantie die het bestuursdocument in haar bezit heeft
voor de gemeenten en de districten : door de secretaris;
voor de provincies : door de griffier;
voor de andere gemeentelijke en provinciale instellingen en de V.Z.W.’s, genoemd in artikel 4, § 1, 5° : door de voorzitter van de raad van bestuur;
voor de verenigingen van provincies en gemeenten en samenwerkingsvormen, genoemd in artikel 4, § 1, 6° : door de voorzitter van de vereniging;
voor de O.C.M.W.’s en de verenigingen, bedoeld in hoofdstuk 12 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn : door de secretaris van het O.C.M.W. of de leidend ambtenaar van de vereniging;
voor de polders en wateringen : door de dijkgraaf van de polder of de voorzitter van de watering;
10° voor de kerkfabrieken en de instellingen die belast zijn met het beheer van de temporaliėn van de erkende erediensten : door hun voorzitter;
11° voor de andere instanties binnen het Vlaamse Gewest en de Vlaamse Gemeenschap : de bevoegde persoon overeenkomstig de toepasselijke regelgeving en statuten