Art. 21.

De gemeenten verlenen hun medewerking aan de in artikel 4, 1, 2, genoemde instanties bij de indiening en behandeling van de aanvragen en de uitvoering van de beslissingen. De Vlaamse regering stelt de nadere regelen van die medewerking vast, na voorafgaand overleg.