Art. 43. Dit decreet treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.