Hoofdstuk I.
Inleidende bepalingen


Artikel 1. Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid.

Art. 2.

In dit decreet wordt verstaan onder:

minister : de Vlaamse minister, bevoegd voor de Natuurlijke Rijkdommen;
departement : het Departement Omgeving;
oppervlaktedelfstof : elke delfstof die, als geologische afzetting, aan of in de nabijheid van het aardoppervlak in openlucht wordt ontgonnen, met uitzondering van de delfstoffen die in grindwinningsgebieden volgens het decreet van 14 juli 1993 tot oprichting van het Grindfonds en tot regeling van de grindwinning ontgonnen worden;
primaire oppervlaktedelfstof : elke oppervlaktedelfstof die aan de natuurlijke samenstelling beantwoordt en die afkomstig is uit een krachtens titel V van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid ingedeelde ontginning in een ontginningsgebied;
ontginning : activiteit waarbij oppervlaktedelfstoffen worden onttrokken aan de bodem door middel van een bovengrondse exploitatie;
winning : ontginning, vergezeld van een mechanische behandeling waardoor de oppervlaktedelfstoffen geschikt worden gemaakt voor de toepassing ervan;
vergunninghouder : houder van de nodige vergunningen voor de winning van primaire oppervlaktedelfstoffen;
ontginningsgebied : gebied dat volgens de plannen van aanleg en volgens de ruimtelijke uitvoeringsplannen bestemd is voor ontginning;
alternatieve materialen : substitutiematerialen van oppervlaktedelfstoffen voor gelijke of gelijkaardige gebruiksdoeleinden;
10° samenhangend oppervlaktedelfstoffengebied : een verzameling van ontginbare gebieden die geografisch te groeperen zijn op grond van de aard van de oppervlaktedelfstof en haar geologische oorsprong;
11° algemeen oppervlaktedelfstoffenplan : plan, opgesteld om de ontginning en het beheer van oppervlaktedelfstoffen te organiseren;
12° eindafwerking : toestand waarin percelen na ontginning volgens de plannen van aanleg, de ruimtelijke uitvoeringsplannen en andere toepasselijke wetgeving en vergunningen, moeten worden gebracht en die voorafgaat aan de realisatie van de definitieve nabestemming.
   
13° oppervlaktedelfstoffennota
13° oppervlaktedelfstoffennota: visienota, opgesteld door de minister, over de aanbodgedreven planning van ontginningsgebieden en het beheer van oppervlaktedelfstoffen in een samenhangend oppervlaktedelfstoffengebied.