Art. 11.

De aanvraag tot ontginningsmachtiging moet aangetekend toegestuurd worden aan het departement en bevat volgende elementen :

 

 1° 

de benaming, de rechtsvorm en de maatschappelijke zetel, telefoon-, RSZ- en BTW-nummer van de aanvragende onderneming evenals de identiteit en de hoedanigheid van de persoon die de aanvraag tot het bekomen van een ontginningsmachtiging namens de onderneming ondertekent;

 2° de identiteit, de hoedanigheid en de woonplaats van de eigenaars en houders van de zakelijke rechten en van eventuele pachters, huurders of gebruikers;
 3° de opgave van de percelen waarvoor de ontginningsmachtiging wordt aangevraagd, inclusief de kadastrale legger en het kadastraal plan;
 4° een raming van de jaarlijks te ontginnen hoeveelheden oppervlaktedelfstoffen op de percelen in kwestie;
 5° de nodige gegevens om aan te tonen dat de gevraagde ontginningsmachtiging steunt op de voorwaarden bepaald in artikel 10;
 6° alle nuttige gegevens inzake de financiėle mogelijkheden van de aanvragende onderneming;
 7° een plan, opgemaakt op schaal 1/2 500, waarop de aangevraagde percelen worden aangeduid.