Art. 12.

Een exemplaar van de aanvraag tot ontginningsmachtiging wordt door het departement binnen 10 werkdagen betekend aan de in artikel 11, 2, vermelde partijen. Binnen een maand kunnen die per aangetekende brief hun bezwaren en aanspraken op vergoeding, voorzien van de eventuele bewijsstukken, aan het departement kenbaar maken. Zij kunnen tevens vragen om te worden gehoord.