Art. 35. De Vlaamse regering bepaalt de datum waarop dit decreet in werking treedt.