Afdeling I.1.1.
Toepassingsgebied en definities


Art. I.1.1.1.

§ 1

Het Technisch Reglement voor de Distributie van Elektriciteit in het Vlaamse Gewest (hierna “Technisch Reglement Distributie Elektriciteit” te noemen) bevat de voorschriften en regels voor het beheer van en de toegang tot de elektriciteitsdistributienetten en de gesloten distributienetten voor elektriciteit, gelegen in het Vlaamse Gewest, vermeld in artikel 4.2.1 van het Energiedecreet.

§ 2

Het Technisch Reglement Distributie Elektriciteit omvat naast dit deel I, Algemene Bepalingen, de Planningscode (Deel II), de Aansluitingscode (Deel III), de Toegangscode (Deel IV), de Meetcode (Deel V), de Samenwerkingscode (Deel VI) en de bijlagen.

Art. I.1.1.2.
De VREG publiceert het Technisch Reglement Distributie Elektriciteit en is verantwoordelijk voor de controle op de toepassing ervan.

Art. I.1.1.3.
De begrippen die in dit Technisch Reglement Distributie Elektriciteit worden gebruikt, zijn te begrijpen volgens de definitie die er wordt aan gegeven in de Vlaamse energiewetgeving, of bij gebreke hieraan, volgens de definitie ervan, opgenomen in de begrippenlijst, die als bijlage I bij dit reglement is gevoegd.

Art. I.1.1.4.
Behoudens andersluidende bepalingen, lopen de termijnen, vermeld in het Technisch Reglement Distributie Elektriciteit, van middernacht tot middernacht. Ze vangen aan op de werkdag, die volgt op de dag van de ontvangst van de kennisgeving, of, bij gebrek aan een kennisgeving, de dag van de kennisname van de gebeurtenis die aanleiding geeft tot de loop van een termijn.
De ontvangst van de kennisgeving wordt vermoed te vallen op de derde werkdag na de kennisgeving, behoudens tegenbewijs van kortere termijn.
Vastgelegde reactietijden in processen starten op de datum vermeld in het acceptatiebericht van de beheerder van de toegangspunten. De reactietijd voor een acceptatiebericht is 48 uur.