Hoofdstuk I.2.
Informatie-uitwisseling en confidentialiteit bij het beheer van het elektriciteitsdistributienet


Afdeling I.2.1.
Machtiging aan derde partijen


Art. I.2.1.1.
Een elektriciteitsdistributienetgebruiker kan steeds een derde partij, zoals zijn leverancier(s) of evenwichtsverantwoordelijke(n) mandateren voor zijn contacten en communicatie met de elektriciteitsdistributienetbeheerder in het kader van een of meer procedures, beschreven in dit Technisch Reglement Distributie Elektriciteit. Die partij moet steeds kunnen aantonen dat hij hiertoe gemachtigd werd door de elektriciteitsdistributienetgebruiker. De communicatie die de elektriciteitsdistributienetbeheerder in dat geval zou doen naar de elektriciteitsdistributienetgebruiker, wordt dan ook gericht aan de gemandateerde derde partij. Als de derde partij daartoe op correcte wijze is gemachtigd, worden ook gerelateerde kosten voor de prestaties van de elektriciteitsdistributienetbeheerder verrekend via de gemandateerde partij.

Afdeling I.2.2.
Informatie-uitwisseling


Art. I.2.2.1.

§ 1

Behoudens een andersluidende bepaling moet elke kennisgeving ter uitvoering van dit Technisch Reglement Distributie Elektriciteit, schriftelijk gebeuren, overeenkomstig de formaliteiten en voorwaarden vastgesteld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, waarbij de afzender en de geadresseerde eenduidig kunnen worden geïdentificeerd. Behoudens een andersluidende bepaling bepaalt de elektriciteitsdistributienetbeheerder de inhoudelijke vorm van de documenten waarin die gegevens uitgewisseld moeten worden.

§ 2

In geval van hoogdringendheid mogen gegevens mondeling worden uitgewisseld. In elk geval moeten dergelijke gegevens zo spoedig mogelijk overeenkomstig §1 van dit artikel worden bevestigd.

Art. I.2.2.2.

§ 1

De elektriciteitsdistributienetbeheerders en de leveranciers communiceren met betrekking tot de status, de stamgegevens en de meetgegevens van een toegangspunt, de allocatie- en reconciliatiegegevens, de foutenafhandeling en de nettarieffacturatiegegevens volgens een protocol dat in overleg werd opgesteld en waarvan de vorm, inhoud en timing worden beschreven in een handleiding (Utility Market Implementation Guide of UMIG). De elektriciteitsdistributienetbeheerders en de leveranciers stellen gezamenlijk een partij aan die belast is met het opstellen van die handleiding. Deze wordt onverwijld na de goedkeuring ervan door de marktpartijen ter kennis en ter commentaar overgemaakt aan de VREG.

§ 2

De elektriciteitsdistributienetbeheerders en de leveranciers stellen gezamenlijk een partij aan die belast is met het versiebeheer van het protocol, vermeld in Artikel I.1.2.2§1, en de certificatie voor het gebruik van de daarin beschreven berichten. Die partij krijgt eveneens de taak om centraal de gegevensuitwisseling in de vrijgemaakte energiemarkt op een onafhankelijke en transparante manier te monitoren.

§ 3

Behalve indien wettelijk of reglementair anders is bepaald, worden de gegevens die tussen de verschillende betrokken partijen zullen worden uitgewisseld en die vermeld staan in de gemeenschappelijke handleiding UMIG, geleverd via een beveiligd elektronisch systeem met centrale postbus of via een gelijkwaardig systeem dat voldoende transparantie en traceerbaarheid biedt aan haar gebruikers, volgens het protocol vermeld in §1.

§ 4

In afwijking van §1 kan de elektriciteitsdistributienetbeheerder een ander protocol opleggen voor de communicatie met de elektriciteitsdistributienetgebruikers, leveranciers en evenwichtsverantwoordelijken, indien hij tevens het beheer van het transmissienet waarneemt.

§ 5

Het protocol voor de onderlinge communicatie tussen de netbeheerders wordt vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst zoals vermeld in Artikel VI.2.1.10.

Art. I.2.2.3.
Met inachtname van de wettelijke en reglementaire bepalingen moet de elektriciteitsdistributienetbeheerder technische en organisatorische maatregelen uitwerken met betrekking tot de uit te wisselen gegevens om de confidentialiteit zoals bepaald in Afdeling I.2.3 te waarborgen.

Art. I.2.2.4.

§ 1

Tabel 1 in bijlage II: “Gegevenslijst” bevat de lijst van gegevens die de elektriciteitsdistributienetbeheerder kan opvragen bij de elektriciteitsdistributienetgebruikers en de toegangshouders die over een aansluiting op hoogspanning beschikken. Die gegevenslijst is niet beperkend. De elektriciteitsdistributienetbeheerder kan op elk moment aanvullende gegevens vragen die hij nodig acht met het oog op de veiligheid, de betrouwbaarheid en de efficiëntie van het elektriciteitsdistributienet.

§ 2

De elektriciteitsdistributienetgebruiker met een hoogspanningsaansluiting of zijn toegangshouder brengt de elektriciteitsdistributienetbeheerder onverwijld op de hoogte van elke wijziging van zijn installaties voor zover die een aanpassing van de eerder meegedeelde gegevens vereist.

Art. I.2.2.5.
Bij afwezigheid van uitdrukkelijke bepalingen daarover in het Technisch Reglement Distributie Elektriciteit zetten de elektriciteitsdistributienetbeheerders, de elektriciteitsdistributienetgebruikers en de toegangshouders zich in om zo spoedig mogelijk de noodzakelijke informatie overeenkomstig dit Technisch Reglement Distributie Elektriciteit mee te delen.

Afdeling I.2.3.
Confidentialiteit


Art. I.2.3.1.
Als vertrouwelijke gegevens worden minimaal volgende gegevens beschouwd:
de gegevens opgenomen in het Toegangsregister, zoals bedoeld in Artikel IV.2.1.3, behalve waar de toepassing van Artikel IV.2.1.8§1 dit vereist;
de aanvragen tot aansluiting op het net;
de gegevens bekomen in het kader van de procedure zoals bedoeld in Artikel IV.2.2.7;
de meetgegevens, zoals bedoeld in Artikel V.3.4.1;
de financiële situatie van de betrokken afnemer.

Art. I.2.3.2.
Naast bovenstaande gegevens die zeker en vast als vertrouwelijk dienen behandeld te worden geldt dat wie informatie meedeelt, bepaalt wat commercieel gevoelige of vertrouwelijke informatie is.

Art. I.2.3.3.
De mededeling aan derden van commercieel gevoelige of vertrouwelijke informatie door de geadresseerde van die informatie, is niet toegestaan, behalve als aan minstens één van de onderstaande voorwaarden voldaan is.
De mededeling is vereist in het kader van een gerechtsprocedure of is opgelegd door de overheid.
De wettelijke of reglementaire bepalingen betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt leggen de bekendmaking of mededeling van de desbetreffende gegevens op.
Er is een schriftelijk akkoord van diegene van wie de commercieel gevoelige of vertrouwelijke informatie uitgaat.
Het beheer van het elektriciteitsdistributienet of het overleg met andere netbeheerders vereist de mededeling door de elektriciteitsdistributienetbeheerder.
De informatie is gewoon toegankelijk of publiek beschikbaar.
Als een derde onder de voorwaarden vermeld in punt 2, 3 en 4, commercieel gevoelige of vertrouwelijke informatie heeft ontvangen, zal de geadresseerde aan die derde, onverminderd toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen, dezelfde graad van confidentialiteit opleggen als die waaronder de oorspronkelijke communicatie gebeurde.

Afdeling I.2.4.
Publieke informatie


Art. I.2.4.1.
De elektriciteitsdistributienetbeheerder stelt de volgende informatie ter beschikking van het publiek:
1
de modelcontracten en reglementen voor aansluiting op en toegang tot het elektriciteitsdistributienet, vermeld in dit Technisch Reglement Distributie Elektriciteit;
2
de procedures die van toepassing zijn en waarnaar in dit Technisch Reglement Distributie Elektriciteit wordt verwezen;
3
de formulieren die vereist zijn voor de gegevensuitwisseling overeenkomstig dit Technisch Reglement Distributie Elektriciteit;
4
de elektriciteitsdistributienettarieven en tarief periodes. Die informatie wordt minstens op eenvoudige aanvraag ter beschikking gesteld. Die documenten en formulieren moeten geraadpleegd kunnen worden op de website van de elektriciteitsdistributienetbeheerder.