Afdeling I.2.3.
Confidentialiteit


Art. I.2.3.1.
Als vertrouwelijke gegevens worden minimaal volgende gegevens beschouwd:
de gegevens opgenomen in het Toegangsregister, zoals bedoeld in Artikel IV.2.1.3, behalve waar de toepassing van Artikel IV.2.1.8§1 dit vereist;
de aanvragen tot aansluiting op het net;
de gegevens bekomen in het kader van de procedure zoals bedoeld in Artikel IV.2.2.7;
de meetgegevens, zoals bedoeld in Artikel V.3.4.1;
de financiële situatie van de betrokken afnemer.

Art. I.2.3.2.
Naast bovenstaande gegevens die zeker en vast als vertrouwelijk dienen behandeld te worden geldt dat wie informatie meedeelt, bepaalt wat commercieel gevoelige of vertrouwelijke informatie is.

Art. I.2.3.3.
De mededeling aan derden van commercieel gevoelige of vertrouwelijke informatie door de geadresseerde van die informatie, is niet toegestaan, behalve als aan minstens één van de onderstaande voorwaarden voldaan is.
De mededeling is vereist in het kader van een gerechtsprocedure of is opgelegd door de overheid.
De wettelijke of reglementaire bepalingen betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt leggen de bekendmaking of mededeling van de desbetreffende gegevens op.
Er is een schriftelijk akkoord van diegene van wie de commercieel gevoelige of vertrouwelijke informatie uitgaat.
Het beheer van het elektriciteitsdistributienet of het overleg met andere netbeheerders vereist de mededeling door de elektriciteitsdistributienetbeheerder.
De informatie is gewoon toegankelijk of publiek beschikbaar.
Als een derde onder de voorwaarden vermeld in punt 2, 3 en 4, commercieel gevoelige of vertrouwelijke informatie heeft ontvangen, zal de geadresseerde aan die derde, onverminderd toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen, dezelfde graad van confidentialiteit opleggen als die waaronder de oorspronkelijke communicatie gebeurde.