Hoofdstuk I.3.
Modelcontracten, reglementen, procedures en formulieren van elektriciteitsdistributienetbeheerders


Art. I.3.1.1.
De elektriciteitsdistributienetbeheerders plegen overleg met als doel de co÷rdinatie te verzorgen bij het opstellen van modelcontracten, reglementen, technische voorschriften, procedures en formulieren in het kader van dit Technisch Reglement Distributie Elektriciteit.

Art. I.3.1.2.
Behoudens andersluidende bepaling in de Vlaamse energiewetgeving of in dit Technisch Reglement Distributie Elektriciteit treden modelcontracten, reglementen, technisch voorschriften, procedures en formulieren die door de netbeheerders of marktpartijen zijn opgesteld in uitvoering van dit Technisch Reglement Distributie Elektriciteit alsook alle wijzigingen die eraan worden aangebracht, pas in werking indien ze twee maanden voor hun inwerkingtreding ter kennis en commentaar werden overgemaakt aan de VREG.