Afdeling I.5.4.
Opschorting van de verplichtingen


Art. I.5.4.1.

§ 1

In geval van een noodsituatie wordt de uitvoering van de taken en verplichtingen die voortvloeien uit dit Technisch Reglement Distributie Elektriciteit en uit de contracten en de reglementen die erin vermeld staan, geheel of gedeeltelijk opgeschort in hoofde van degene die er zich op beroept, in de mate dat de uitvoering van die taken onmogelijk is geworden en beperkt tot de duur van de noodsituatie.

§ 2

De verplichtingen van geldelijke aard, ontstaan vóór de noodsituatie, moeten uitgevoerd worden.

Art. I.5.4.2.

§ 1

De partij die zich op de noodsituatie beroept, doet alle redelijke inspanningen om: 1 de gevolgen van de niet-uitvoering van haar verplichtingen te beperken; haar opgeschorte verplichtingen zo snel mogelijk opnieuw te vervullen.

§ 2

De partij die haar verplichtingen opschort, brengt zo snel mogelijk alle betrokken partijen op de hoogte van de redenen waarom ze haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk opschort en welke de voorzienbare termijn van de noodsituatie zal zijn. In afwijking van Artikel I.2.2.1 kan deze mededeling ook via de media worden gedaan.