Hoofdstuk I.6.
Bepalingen met betrekking tot het beheer van gesloten distributienetten voor elektriciteit


Afdeling I.6.1.
Algemene beginselen


Art. I.6.1.1.
Voor het net waarvoor hij is aangewezen, voert de beheerder van het gesloten distributienet voor elektriciteit de taken en verplichtingen uit die hem worden opgedragen krachtens de Vlaamse energiewetgeving, de bijbehorende uitvoeringsbesluiten en dit Technisch Reglement Distributie Elektriciteit.

Art. I.6.1.2.
De beheerder van het gesloten distributienet voor elektriciteit stelt al wat redelijkerwijs binnen zijn mogelijkheden ligt in het werk om onderbrekingen van de toegang tot zijn net te voorkomen, of indien een onderbreking optreedt, die zo snel mogelijk te verhelpen.

Art. I.6.1.3.
De beheerder van het gesloten distributienet voor elektriciteit komt alle verplichtingen na die hem opgelegd worden krachtens de geldende wetgeving en reglementering, in het bijzonder die welke betrekking hebben op de veiligheidsmaatregelen bij de oprichting en de exploitatie van installaties voor de distributie van elektriciteit door middel van leidingen.

Art. I.6.1.4.
De beheerder van het gesloten distributienet voor elektriciteit is voor zijn net verantwoordelijk voor de opmaak van voorschriften, procedures, modelcontracten en formulieren. Hij maakt ze bekend aan een achterliggende netgebruiker, producent, leverancier, evenwichtsverantwoordelijke of de VREG indien deze er om verzoekt.

Afdeling I.6.2.
Informatie-uitwisseling


Art. I.6.2.1.

1

De beheerder van het gesloten distributienet voor elektriciteit voorziet in een systeem van informatie-uitwisseling met andere partijen dat transparant en toegankelijk is. Wat betreft de informatiestromen en de termijnen voor de communicatie met de toegangshouders, de evenwichtsverantwoordelijken en de beheerders van de gekoppelde netten, respecteert de beheerder van het gesloten distributienet voor elektriciteit de afspraken zoals verwoord in de UMIG-handleiding, waarbij hij voor zijn gebied de rol van elektriciteitsdistributienetbeheerder overneemt.

2

In afwijking van 1 kan de beheerder van het transmissienet aan de beheerder van het gesloten distributienet voor elektriciteit een ander marktconform protocol voor hun onderlinge communicatie opleggen.

Afdeling I.6.3.
Confidentialiteit


Art. I.6.3.1.
Met inachtname van de wettelijke en reglementaire bepalingen moet de beheerder van het gesloten distributienet voor elektriciteit technische en organisatorische maatregelen uitwerken met betrekking tot de met andere partijen uit te wisselen gegevens om de confidentialiteit te waarborgen.