Art. II.2.2.6.
De plicht tot kennisgeving van de planningsgegevens, vermeld in Artikel II.2.2.1 en Artikel II.2.2.2, geldt eveneens voor de toekomstige elektriciteitsdistributienetgebruikers bij het indienen van hun aanvraag tot aansluiting, met dien verstande dat ze die planningsgegevens ook voor het lopende jaar moeten verstrekken.