Tijdelijke aansluiting


Art. III.3.3.7.

§ 1

Elke aanvraag voor een tijdelijke aansluiting die beantwoordt aan de bepalingen van Artikel III.3.2.4, wordt ingediend bij de elektriciteitsdistributienetbeheerder volgens de procedure die hij heeft opgesteld en bekendgemaakt.

§ 2

Een aanvraag voor een tijdelijke aansluiting kan zowel schriftelijk per brief, e-mail of via de website van de elektriciteitsdistributienetbeheerder worden ingediend.

§ 3

De aanvraag voor een eenvoudige werfaansluiting kan eveneens telefonisch bij de elektriciteitsdistributienetbeheerder ingediend worden.

Art. III.3.3.8.
In zijn aanvraag moet de aanvrager een uitvoeringsdatum voorstellen.

Art. III.3.3.9.
De elektriciteitsdistributienetbeheerder gaat na of de aanvraag ontvankelijk is, d.w.z. of ze volledig is en beantwoordt aan de definitie van tijdelijke aansluiting. Als de aanvraag niet ontvankelijk is, wordt dat binnen vijf werkdagen na ontvangst gemeld en gemotiveerd.

Art. III.3.3.10.

§ 1

De elektriciteitsdistributienetbeheerder beantwoordt een ontvankelijke aanvraag voor een tijdelijke aansluiting binnen vijf werkdagen na ontvangst. Hij stuurt daarvoor een van de onderstaande documenten aan de aanvrager:
een bindende offerte waarin ook de voorwaarden voor de aansluiting en de EAN-GSRN van het toegangspunt of de toegangspunten die bij de aansluiting behoren opgenomen worden;
een schriftelijk gemotiveerde weigering van de aanvraag, met de vermelding dat de aanvrager bij de VREG beroep kan aantekenen tegen deze weigering, conform Afdeling III.3.4: Beroep tegen de weigering tot aansluiting door de elektriciteitsdistributienetbeheerder.

§ 2

In uitzonderlijke omstandigheden en na motivatie kan de elektriciteitsdistributienetbeheerder afwijken van de gestelde termijn.

Art. III.3.3.11.
De elektriciteitsdistributienetbeheerder gaat na of de uitvoeringsdatum haalbaar is. Als de voorgestelde uitvoeringsdatum niet haalbaar is, voegt de elektriciteitsdistributienetbeheerder een motivatie voor het verwerpen van de voorgestelde datum en een alternatieve uitvoeringsdatum bij zijn antwoord op de aanvraag.

Art. III.3.3.12.
Als een deel van de aanleg van de aansluiting onder de verantwoordelijkheid van de elektriciteitsdistributienetbeheerder toevertrouwd wordt aan de aanvrager van de nieuwe aansluiting of aanpassing van de aansluiting, vermeldt de elektriciteitsdistributienetbeheerder in zijn offerte de werkzaamheden waarvan hij verwacht dat ze worden uitgevoerd, de delen van de aansluiting waarvan hij verwacht dat ze geļnstalleerd worden en de technische eisen waaraan die moeten voldoen tegen de datum die afgesproken wordt om de aansluiting te realiseren.