Aansluiting met studieAlgemene bepalingen

Art. III.3.3.13.
Als het aansluitingsvermogen < 25 MVA moet de aanvraag gericht worden aan de elektriciteitsdistributienetbeheerder van het laagste spanningsniveau. Beantwoordt de aansluitingsaanvraag aan de bepalingen van Artikel†III.3.2.5, dan geeft de aanvrager aan of hij een oriŽnterende studie of een detailstudie wenst. De elektriciteitsdistributienetbeheerder publiceert de tarieven voor het maken van een oriŽnterende studie en een detailstudie.

Art. III.3.3.14.
Het doel van een oriŽnterende studie is het opmaken van een voorontwerp van aansluiting op hoogspanning. Het indienen van een aanvraag voor een oriŽnterende studie is facultatief. De gegevens in het voorontwerp van aansluiting binden noch de elektriciteitsdistributienetbeheerder, noch de aanvrager van de oriŽnterende studie op enige wijze.

Art. III.3.3.15.
Het doel van een detailstudie is het opmaken van een ontwerp van aansluiting, als onderdeel van een prijsofferte. De offerte is gedetailleerd volgens de mate van detail conform de door de bevoegde regulator goedgekeurde of opgelegde tarieven. Ze is geldig gedurende een periode van zes maanden. Nadien wordt de procedure van de aansluitingsaanvraag beschouwd als afgesloten.


OriŽnterende studie en voorontwerp van aansluiting

Art. III.3.3.16.
Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon kan bij de elektriciteitsdistributienetbeheerder een aanvraag voor een oriŽnterende studie indienen met betrekking tot een nieuwe aansluiting.

Art. III.3.3.17.
De aanvraag voor een oriŽnterende studie bevat minstens de gegevens, vermeld in Artikel†III.3.3.1ß2. Ze wordt schriftelijk ingediend volgens de procedure die de elektriciteitsdistributienetbeheerder heeft opgesteld en openbaar gemaakt.

Art. III.3.3.18.
De kosten van een oriŽnterende studie zijn voor rekening van de aanvrager.

Art. III.3.3.19.
De elektriciteitsdistributienetbeheerder kan op elk moment bij de aanvrager aanvullende informatie opvragen die noodzakelijk is om het voorontwerp van aansluiting voor te bereiden.

Art. III.3.3.20.

ß 1

Binnen een redelijke termijn, en in ieder geval binnen een termijn van vijftien werkdagen na ontvangst van een volledige aanvraag voor een oriŽnterende studie, bezorgt de elektriciteitsdistributienetbeheerder zijn conclusies aan de aanvrager, hetzij door middel van een voorontwerp van aansluiting, hetzij door middel van een schriftelijk gemotiveerde weigering van de aansluiting, met de vermelding dat die beslissing het voorwerp van beroep kan uitmaken bij de VREG, conform Afdeling†III.3.4.

ß 2

In afwijking van ß1 bedraagt de termijn, vermeld in ß1, maximaal dertig werkdagen als de aanvraag betrekking heeft op een aansluiting op een spanning groter dan of gelijk aan 30 kV en voor aansluitingen van installaties met een vermogen groter dan of gelijk aan 1 MVA.

ß 3

Het voorontwerp bevat ten minste:
een schema voor de beoogde aansluiting;
de technische voorschriften voor de aansluiting;
een indicatieve raming van de kosten;
een indicatieve raming van de termijn die nodig is voor de realisatie van de aansluiting, met inbegrip van de eventuele versterkingen die aan het elektriciteitsdistributienet moeten worden aangebracht ten gevolge van de aansluiting.

ß 4

Bij de behandeling van de aanvraag voor een oriŽnterende studie verleent de elektriciteitsdistributienetbeheerder, in de mate van het mogelijke en rekening houdend met de noodzakelijke continuÔteit van de voorziening, voorrang aan aanvragen die betrekking hebben op kwalitatieve warmtekrachtkoppelingsinstallaties en productieinstallaties die hernieuwbare energiebronnen gebruiken.


Detailstudie en ontwerp van aansluiting

Art. III.3.3.21.
Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon kan bij de elektriciteitsdistributienetbeheerder een aanvraag voor een aansluiting met studie indienen met betrekking tot een nieuwe aansluiting.

Art. III.3.3.22.
De aanvraag tot aansluiting bevat minstens de gegevens, vermeld in Artikel†III.3.3.1ß2. Ze wordt schriftelijk ingediend volgens de procedure die de elektriciteitsdistributienetbeheerder heeft opgesteld.

Art. III.3.3.23.
Na ontvangst van een aanvraag voor een aansluiting beoordeelt de elektriciteitsdistributienetbeheerder zo snel mogelijk en in ieder geval binnen een termijn van tien werkdagen, de ontvankelijkheid ervan. Hij stelt de aanvrager schriftelijk op de hoogte van het resultaat van de beoordeling, en vermeldt de verdere gegevens die de aanvrager eventueel moet verstrekken om het ontwerp van aansluiting voor te bereiden.

Art. III.3.3.24.

ß 1

Bij het onderzoek van de aanvraag voor een aansluiting verleent de elektriciteitsdistributienetbeheerder, in de mate van het mogelijke en rekening houdend met de noodzakelijke continuÔteit van de voorziening, voorrang aan aanvragen die betrekking hebben op kwalitatieve warmtekrachtkoppelingsinstallaties en productieinstallaties die hernieuwbare energiebronnen gebruiken.

ß 2

Rekening houdend met ß1 behandelt de elektriciteitsdistributienetbeheerder de ontvankelijke aanvragen voor een detailstudie en de bijhorende capaciteitsreserveringen in volgorde van aanvraag.

Art. III.3.3.25.

ß 1

Zo snel mogelijk en zeker binnen een termijn van dertig werkdagen na ontvangst van een volledige aanvraag, bezorgt de elektriciteitsdistributienetbeheerder de aanvrager een offerte of een schriftelijk gemotiveerde weigering van de aansluiting met de vermelding dat deze beslissing het voorwerp van beroep kan uitmaken bij de VREG, conform Afdeling†III.3.4. De offerte omvat een ontwerp van aansluiting met de technische oplossingen en regelparameters die overeengekomen moeten worden tussen elektriciteitsdistributienetbeheerder en aanvrager, in overeenstemming met de voorschriften van het Technisch Reglement Distributie Elektriciteit en rekening houdend met de technische kenmerken van het elektriciteitsdistributienet. Dit voorstel omvat eveneens:
de uitvoeringsvoorwaarden en -termijnen voor de realisatie van de aansluiting, inclusief voorstel van startdatum van de werken op het terrein, naargelang het gaat om een nieuwe of een aan te passen aansluiting, met aanduiding van de onderliggende hypothesen en rekening houdend met de termijnen die nodig zijn voor de eventuele aanpassingen die aan het elektriciteitsdistributienet en transmissienet moeten worden aangebracht;
het aansluitingsreglement.

ß 2

In afwijking van ß1 bedraagt de termijn voor aanvragen die betrekking hebben op aansluitingen op een spanning groter dan of gelijk aan 30 kV en voor aansluitingen van installaties met een vermogen groter dan of gelijk aan 1 MVA, veertig werkdagen. Indien een dergelijke aansluitingsaanvraag overleg noodzaakt met een andere netbeheerder, kan de termijn vermeerderd worden tot maximaal vijftig werkdagen.

ß 3

De termijnen, vermeld in ß1 en ß2, kunnen worden verlengd in onderling overleg.

ß 4

Als de detailstudie de oriŽnterende studie tegenspreekt moeten de aangerekende kosten voor de oriŽnterende studie worden terugbetaald.

Art. III.3.3.26.
De kosten die de elektriciteitsdistributienetbeheerder maakt voor de behandeling van de aansluitingsaanvraag en het opstellen van het ontwerp van aansluiting, zijn voor rekening van de aanvrager.

Art. III.3.3.27.
Bij een detailstudie met offerte, kan de elektriciteitsdistributienetbeheerder in de periode die eindigt 6 maanden vůůr de geplande startdatum van de werken op het terrein een voorschot van maximaal 30†% van het volledige bedrag van de reŽel te betalen aansluitingskosten factureren aan de aanvrager.