Art. IV.2.2.11. Mystery Switch

§ 1

Een elektriciteitsdistributienetgebruiker die meent onterecht van leverancier te zullen veranderen of te zijn veranderd, kan dat melden ofwel aan zijn eigenlijke leverancier, ofwel aan de leverancier die onterecht een leverancierswissel op zijn toegangspunt heeft aangevraagd.

§ 2

De gecontacteerde partij meldt uiterlijk twee werkdagen na melding van de getroffen netgebruiker die gecontesteerde wissel aan de elektriciteitsdistributienetbeheerder.

§ 3

Binnen 48 uur na de melding beoordeelt de elektriciteitsdistributienetbeheerder conform de handleiding voor informatie-uitwisseling of die melding aanvaard of verworpen wordt. Hij brengt de verzender van de beslissing op de hoogte alsook de andere betrokken leverancier.

§ 4

De leverancier die de gecontesteerde leverancierswissel heeft aangevraagd, controleert binnen twee werkdagen of de leverancierswissel daadwerkelijk verkeerdelijk of onterecht door hem werd aangevraagd en meldt het resultaat aan de elektriciteitsdistributienetbeheerder. Als blijkt dat de leverancierswissel toch terecht gebeurd is, meldt hij dat onmiddellijk aan de betrokken netgebruiker.

§ 5

Als de leverancier die de gecontesteerde leverancierswissel heeft aangevraagd, bevestigt dat de wissel inderdaad onterecht of verkeerdelijk was, dan meldt de elektriciteitsdistributienetbeheerder dat uiterlijk twee werkdagen na die bevestiging aan de eigenlijke leverancier.

§ 6

Als de aangevraagde onterechte leverancierswissel nog niet uitgevoerd werd in het toegangsregister en geannuleerd kan worden, dan annuleert de leverancier die onterecht de leverancierswissel heeft aangevraagd de aanvraag gelijktijdig met de bevestiging aan de elektriciteitsdistributienetbeheerder dat de wissel verkeerdelijk of onterecht door hem werd aangevraagd.

§ 7

Als de onterechte leverancierswissel al uitgevoerd werd in het toegangsregister of niet geannuleerd kan worden, dan vraagt de eigenlijke leverancier een nieuwe leverancierswissel uiterlijk vijf werkdagen na ontvangst van de bevestiging van de elektriciteitsdistributienetbeheerder dat de leverancierswissel onterecht was aangevraagd. De wisseldatum in die aanvraag ligt minstens zeven kalenderdagen in de toekomst voor jaarlijks opgenomen toegangspunten of op de eerste dag van de volgende maand voor maandelijks of doorlopend opgenomen toegangspunten.

§ 8

Binnen 48 uur na ontvangst van de aanvraag beoordeelt de elektriciteitsdistributienetbeheerder conform de handleiding voor informatieuitwisseling, of de aanvraag voor een nieuwe leverancierswissel aanvaard of verworpen wordt. Hij brengt beide leveranciers van die beslissing op de hoogte. Bij aanvaarding verzendt hij tegelijk de stamgegevens en het standaard jaar- of maandverbruik van het toegangspunt naar de eigenlijke leverancier.

§ 9

De elektriciteitsdistributienetbeheerder schat de wisselmeterstand op de wisseldatum en -tijd volgens de methodieken, vermeld in Artikel V.3.6.1.

§ 10

Uiterlijk vijftien werkdagen na het ingaan van de wissel stelt de elektriciteitsdistributienetbeheerder, conform de handleiding voor informatieuitwisseling, de historische verbruiksgegevens van het toegangspunt ter beschikking van de eigenlijke leverancier.

§ 11

Uiterlijk tien werkdagen na het ingaan van de wissel stelt de elektriciteitsdistributienetbeheerder, conform de handleiding voor informatieuitwisseling, de geschatte wisselmeterstanden van het toegangspunt ter beschikking van de eigenlijke leverancier.

§ 12

Uiterlijk tien werkdagen na het ingaan van de wissel stelt de elektriciteitsdistributienetbeheerder, conform de handleiding voor informatieuitwisseling, de geschatte wisselmeterstanden en de daaruit afgeleide afname of injectie vanaf de voorgaande meteropname van het toegangspunt ter beschikking van de leverancier die onterecht de leverancierswissel heeft aangevraagd.

§ 13

De leverancier die onterecht de leverancierswissel heeft aangevraagd verrekent de kosten voor de elektriciteitsafname en het gebruik van het elektriciteitsdistributienet en transmissienet in de periode dat hij onterecht aan het betrokken toegangspunt leverde (berekend op basis van de wisselmeterstanden) niet aan de betrokken elektriciteitsdistributienetgebruiker. Indien van toepassing annuleert hij al verstuurde verrekeningen aan de elektriciteitsdistributienetgebruiker of betaalt facturen die de elektriciteitsdistributienetgebruiker al heeft betaald terug.

§ 14

De eigenlijke leverancier meldt aan de getroffen elektriciteitsdistributienetgebruiker (zijn klant) tien werkdagen na de bevestiging van de elektriciteitsdistributienetbeheerder dat hij opnieuw levert aan dat toegangspunt en dat de onterechte wissel werd rechtgezet.