Art. IV.2.2.13. Rechtzetting van fouten in het toegangsregister

1

Mogelijke fouten in de informatie van een toegangspunt dat in het toegangsregister wordt beheerd, worden door de leverancier en de elektriciteitsdistributienetbeheerder onmiddellijk aan elkaar gemeld. Daarvoor stellen zij gezamenlijk een meldings- en afhandelingsprocedure op en beschrijven die in de handleiding voor informatieuitwisseling. Typefouten of groepen van fouten en de bijbehorende behandeling worden beschreven in een catalogus die wordt geactualiseerd op basis van overleg tussen leveranciers en elektriciteitsdistributienetbeheerders.

2

De meldings- en afhandelingsprocedure en de in de catalogus beschreven behandeling bevatten minstens de volgende stappen:
melding door de leverancier of elektriciteitsdistributienetbeheerder aan de andere partij, met aanduiding van de typefout;
beoordeling door de andere partij van de gemelde fout met terugmelding van de aanvaarding of verwerping van dat bericht binnen 48 uur na ontvangst. Bij aanvaarding wordt door de ontvangende partij een uniek referentienummer toegekend aan de foutmelding;
de aanvaarde foutmelding wordt behandeld conform de procedure en het tijdschema die in de catalogus zijn vastgelegd;
beide partijen communiceren aan elkaar de nodige wijzigingen in de stamgegevens ter correctie van de fout.
beide partijen nemen de nodige maatregelen om de fout in de eigen gegevensbestanden en processen recht te zetten en bevestigen de afhandeling ervan aan elkaar;
als dit is overeengekomen tussen de leveranciers en de netbeheerders en zoals vastgelegd in de catalogus, worden andere processen en verrekeningen al dan niet met terugwerkende kracht (nettarieffactuur, allocatie, reconciliatie) tussen beide partijen gelijktijdig rechtgezet.