Art. IV.3.2.7.

§ 1

Het toegangsreglement bevat, naast verwijzingen naar dit Technisch Reglement Distributie Elektriciteit, onder meer de volgende elementen:
de wederzijdse rechten en plichten;
de aansprakelijkheidsregeling;
de betalingsvoorwaarden en financiėle borgstellingen.

§ 2

Voor toegangspunten op elektriciteitsdistributienetten op spanningen kleiner dan 30 kV is het onderschreven vermogen per toegangspunt gelijk aan het maximum van de piekvermogens van de voorbije twaalf maanden.

§ 3

Wat de verplichting van de elektriciteitsdistributienetbeheerder tot het verstrekken van gegevens betreft, waaronder in het bijzonder meetgegevens, moet de elektriciteitsdistributienetbeheerder in het toegangsreglement voorzien in een regeling van (forfaitaire) schadeloosstelling ingeval hij zijn verplichtingen niet nakomt.