Afdeling IV.3.3.
Toegangsaanvraag en toegangscontract voor toegangspunten op spanningen groter dan of gelijk aan 30 kV


Art. IV.3.3.1.
Elke leverancier, producent, evenwichtsverantwoordelijke of elektriciteitsdistributienetgebruiker kan bij de elektriciteitsdistributienetbeheerder een toegangsaanvraag voor toegang tot het net op spanningen groter dan of gelijk aan 30 kV indienen.

Art. IV.3.3.2.
Elke toegangsaanvraag wordt ingediend volgens de procedure van de elektriciteitsdistributienetbeheerder. Die procedure specificeert de voorwaarden waaraan een toegangsaanvraag moet voldoen om voor de elektriciteitsdistributienetbeheerder ontvankelijk te zijn.

Art. IV.3.3.3.
Een toegangsaanvraag omvat onder meer de volgende elementen:
de identiteit en contactgegevens van de aanvrager (naam, adres, ondernemingsnummer, EAN-GLN ...);
de identiteit en contactgegevens van de evenwichtsverantwoordelijke(n) waarmee de aanvrager zal samenwerken (naam, adres, ondernemingsnummer, EAN-GLN
een verklaring van samenwerking tussen de aanvrager en de evenwichtsverantwoordelijke;
de wijze van financiële borgstelling;
de ingangsdatum waarop toegang tot het net van de elektriciteitsdistributienetbeheerder wordt aangevraagd.

Art. IV.3.3.4.
De elektriciteitsdistributienetbeheerder gaat na of de aanvraag volledig is. Als de aanvraag niet volledig is, meldt hij aan de aanvrager uiterlijk één maand na ontvangst van de aanvraag welke elementen er ontbreken.

Art. IV.3.3.5.
De elektriciteitsdistributienetbeheerder gaat na of de aanvrager de volgende voorwaarden voor het verkrijgen van toegang tot het elektriciteitsdistributienet heeft vervuld:
de aanvrager is zelf evenwichtsverantwoordelijke of heeft een overeenkomst met een of meer evenwichtsverantwoordelijken;
de evenwichtsverantwoordelijken zijn opgenomen in het register van Toegangsverantwoordelijken;
de ingangsdatum waarop toegang tot het net van de elektriciteitsdistributienetbeheerder wordt aangevraagd, ligt minstens één maand in de toekomst;
de wijze van financiële borgstelling voldoet aan de gespecificeerde voorwaarden.

Art. IV.3.3.6.

§ 1

Als de aanvraag niet wordt goedgekeurd, meldt de elektriciteitsdistributienetbeheerder aan de aanvrager uiterlijk één maand na ontvangst van de volledige aanvraag welke voorwaarden niet zijn vervuld. Tevens wordt melding gemaakt van de beroepsmogelijkheden bij de VREG tegen die beslissing.

§ 2

Als de toegangsaanvraag betrekking heeft op afnamepunten: Als de aanvrager nog niet beschikt over een geldige leveringsvergunning en niet voldoet aan de eisen gesteld door een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte, de federale overheid of een andere gewestelijke bevoegdheid in verband met de levering van elektriciteit zal de elektriciteitsdistributienetbeheerder toch al starten met het onderzoek om na te gaan of er voldaan wordt aan de verschillende voorwaarden voor het verkrijgen van toegang tot het elektriciteitsdistributienet en dit vanaf het moment dat de kandidaat leverancier zich aanmeldt om toegang te krijgen. De aanvraag voor toegang tot het elektriciteitsdistributienet zal echter pas goedgekeurd worden nadat de aanvrager een geldige leveringsvergunning verkregen heeft of aangetoond te voldoen aan de eisen gesteld door een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte, de federale overheid of een andere gewestelijke bevoegde overheid.

§ 3

Als een aanvraag voor toegang tot het elektriciteitsdistributienet op spanningen groter dan of gelijk aan 30 kV wordt goedgekeurd, legt de elektriciteitsdistributienetbeheerder het toegangscontract aan de aanvrager voor binnen vijf werkdagen na ontvangst van de volledige aanvraag.

Art. IV.3.3.7.

§ 1

Het toegangscontract zal, naast verwijzingen naar dit Technisch Reglement Distributie Elektriciteit, onder meer de volgende elementen bevatten:
de wederzijdse rechten en plichten;
de aansprakelijkheidsregeling;
de betalingsvoorwaarden en financiële borgstellingen;
de identiteit van de betrokken partijen (naam, adres, ondernemingsnummer, EAN-GLN ...);
de aanwijzing van de contactpersonen;
de identiteit en contactgegevens van de evenwichtsverantwoordelijken met wie de aanvrager zal samenwerken (naam, adres, ondernemingsnummer, EAN-GLN ...) als hij niet zelf de evenwichtsverantwoordelijke is;
de datum van de inwerkingtreding van het toegangscontract en de looptijd van het contract.

§ 2

Voor toegangspunten op elektriciteitsdistributienetten groter dan of gelijk aan 30 kV worden de modaliteiten voor het vastleggen en het wijzigen van het onderschreven vermogen per toegangspunt, bepaald in het toegangscontract.

§ 3

Wat de verplichting van de elektriciteitsdistributienetbeheerder tot het verstrekken van gegevens betreft, waaronder in het bijzonder meetgegevens, moet de elektriciteitsdistributienetbeheerder in het toegangsreglement of -contract voorzien in een regeling van (forfaitaire) schadeloosstelling ingeval hij zijn verplichtingen niet nakomt.