Art. IV.3.3.7.

§ 1

Het toegangscontract zal, naast verwijzingen naar dit Technisch Reglement Distributie Elektriciteit, onder meer de volgende elementen bevatten:
de wederzijdse rechten en plichten;
de aansprakelijkheidsregeling;
de betalingsvoorwaarden en financiėle borgstellingen;
de identiteit van de betrokken partijen (naam, adres, ondernemingsnummer, EAN-GLN ...);
de aanwijzing van de contactpersonen;
de identiteit en contactgegevens van de evenwichtsverantwoordelijken met wie de aanvrager zal samenwerken (naam, adres, ondernemingsnummer, EAN-GLN ...) als hij niet zelf de evenwichtsverantwoordelijke is;
de datum van de inwerkingtreding van het toegangscontract en de looptijd van het contract.

§ 2

Voor toegangspunten op elektriciteitsdistributienetten groter dan of gelijk aan 30 kV worden de modaliteiten voor het vastleggen en het wijzigen van het onderschreven vermogen per toegangspunt, bepaald in het toegangscontract.

§ 3

Wat de verplichting van de elektriciteitsdistributienetbeheerder tot het verstrekken van gegevens betreft, waaronder in het bijzonder meetgegevens, moet de elektriciteitsdistributienetbeheerder in het toegangsreglement of -contract voorzien in een regeling van (forfaitaire) schadeloosstelling ingeval hij zijn verplichtingen niet nakomt.