Hoofdstuk IV.6.
Aanvullende voorschriften voor toegang tot het elektriciteitsdistributienet op spanningen groter dan of gelijk aan 30 kv


Afdeling IV.6.1.
Coördinatie van de inschakeling van de productie-eenheden


Art. IV.6.1.1.

§ 1

De elektriciteitsdistributienetbeheerder en de transmissienetbeheerder komen overeen welke productie-eenheden aangesloten op het elektriciteitsdistributienet in aanmerking komen voor coördinatie van de inschakeling van de productie-eenheden door de transmissienetbeheerder. Voor die eenheden wordt een contract voor de coördinatie van de inschakeling van de productie-eenheden gesloten tussen de transmissienetbeheerder en de betrokken evenwichtsverantwoordelijke.

§ 2

De elektriciteitsdistributienetbeheerder meldt aan de VREG op welke productie-eenheden §1 van toepassing is.

Art. IV.6.1.2.
De coördinatie van de inschakeling van de productie-eenheden voldoet aan de bepalingen ter zake van het Technisch Reglement Transmissie.

Art. IV.6.1.3.
De elektriciteitsdistributienetbeheerder en de transmissienetbeheerder verlenen elkaar de nodige bijstand bij de uitvoering van de taak van coördinatie van de inschakeling van de productie-eenheden.

Afdeling IV.6.2.
Ondersteunende diensten


A.
Regeling van de spanning en het reactief vermogen


Art. IV.6.2.1.

§ 1

De elektriciteitsdistributienetbeheerder bepaalt de specificaties inzake de beschikbaarheid en de levering van de regeling van de spanning en van het reactief vermogen.

§ 2

De beschikbaarheid en de levering van de regeling van de spanning en van het reactief vermogen worden aangekocht via een mededingingsprocedure of door aanbesteding.

§ 3

De modaliteiten met betrekking tot de beschikbaarheid en de levering van de regeling van de spanning en van het reactief vermogen, worden op transparante en niet-discriminerende wijze bepaald door de elektriciteitsdistributienetbeheerder en in een of meer contracten voor ondersteunende diensten gepreciseerd.

§ 4

Als de regeling van de spanning en van het reactief vermogen dat aan de elektriciteitsdistributienetbeheerder ter beschikking wordt gesteld, niet volstaat om de veiligheid, de betrouwbaarheid of de efficiëntie van het net te handhaven, zijn de op het elektriciteitsdistributienet aangesloten producenten ertoe gehouden, op verzoek van de elektriciteitsdistributienetbeheerder, de regeling van de spanning en van het reactief vermogen aan die laatste voor een billijke prijs op basis van criteria, bepaald door de VREG, ter beschikking te stellen en te leveren, met naleving van de technische criteria, vermeld in dit Technisch Reglement Distributie Elektriciteit.

§ 5

De elektriciteitsdistributienetbeheerder bepaalt, op individuele basis en op basis van technische en transparante criteria, de hoeveelheid die elke producent ter beschikking stelt en, indien van toepassing, levert aan de elektriciteitsdistributienetbeheerder.

Art. IV.6.2.2.
De producent die de regeling van de spanning en van het reactief vermogen levert, moet voor elke regelende eenheid die actief vermogen injecteert, aan de volgende voorwaarden voldoen:
hij beschikt over een reactief vermogen binnen de grenzen, vastgesteld in het hierboven vermelde contract;
hij belemmert de vrije werking niet van de primaire spanningsregelaar binnen de vastgestelde grenzen;
hij schikt zich naar de door de elektriciteitsdistributienetbeheerder meegedeelde richtlijnen voor de productie van reactief vermogen.

Art. IV.6.2.3.
De producent die de regeling van de spanning en van het reactief vermogen levert, moet zich voor elke niet-regelende eenheid die actief vermogen in het elektriciteitsdistributienet injecteert, zich onverwijld naar de door de elektriciteitsdistributienetbeheerder meegedeelde richtlijnen voor de productie van reactief vermogen schikken.

Art. IV.6.2.4.
De richtlijnen, vermeld in Artikel IV.6.2.3, komen overeen met de niveaus die tussen de elektriciteitsdistributienetbeheerder en de leverancier van die ondersteunende dienst zijn bepaald.

B.
Ondersteunende diensten, geleverd aan de transmissienetbeheerder


Art. IV.6.2.5.

§ 1

De ondersteunende diensten die een elektriciteitsdistributienetgebruiker aan de transmissienetbeheerder levert, voldoen aan de desbetreffende bepalingen van het Technisch Reglement Transmissie.

§ 2

De elektriciteitsdistributienetbeheerder verleent aan de transmissienetbeheerder de nodige bijstand bij de controle op de beschikbaarheid en de levering van de ondersteunende diensten, vermeld in §1.

Afdeling IV.6.3.
Stelwaarden in exploitatie


A.
Actief vermogen


Art. IV.6.3.1.

§ 1

De evenwichtsverantwoordelijke voor een injectiepunt bezorgt de productiestelwaarden aan de productie-eenheden op zijn injectiepunten. Hij geeft er gelijktijdig een kopie van aan de elektriciteitsdistributienetbeheerder en de transmissienetbeheerder.

§ 2

De evenwichtsverantwoordelijke deelt alle informatie die de procedures voor de coördinatie van de inschakeling van de productie-eenheden kan beïnvloeden, onverwijld mee aan de elektriciteitsdistributienetbeheerder en de transmissienetbeheerder.

Art. IV.6.3.2.

§ 1

Als de elektriciteitsdistributienetbeheerder en of de transmissienetbeheerder oordeelt dat alle of een gedeelte van de productiestelwaarden, vermeld in het Artikel IV.6.3.1, de veiligheid, de betrouwbaarheid of de efficiëntie van het elektriciteitsdistributienet of het transmissienet in het gedrang kunnen brengen, deelt de transmissienetbeheerder aan de evenwichtsverantwoordelijke voor het injectiepunt de wijzigingen van de productiestelwaarden mee. De evenwichtsverantwoordelijke moet die productiestelwaarden onverwijld door de betrokken productie-eenheden laten toepassen overeenkomstig het contract voor de coördinatie van de inschakeling van de productie-eenheden.

§ 2

De toepassing van §1 ontslaat de elektriciteitsdistributienetgebruikers niet van hun plichten, vastgesteld in dit Technisch Reglement Distributie Elektriciteit of in de contracten die met de elektriciteitsdistributienetbeheerder werden afgesloten.

§ 3

De evenwichtsverantwoordelijke voor een injectiepunt is ertoe gehouden de kosten, die de betrokken netbeheerders hebben gemaakt, te dragen in het geval de productiestelwaarden afwijken van het dagelijkse toegangsprogramma van die evenwichtsverantwoordelijke.

Art. IV.6.3.3.
De evenwichtsverantwoordelijke voor een injectiepunt brengt de elektriciteitsdistributienetbeheerder en de transmissienetbeheerder binnen drie minuten na het uitvallen van een productie-eenheid op een van zijn injectiepunten, op de hoogte van het niet-geprogrammeerd, individueel, volledig of gedeeltelijk uitvallen van die productie-eenheid. Hij vermeldt de reden voor de uitval, en zijn beste vooruitzichten over de duur ervan.

Art. IV.6.3.4.
De elektriciteitsdistributienetbeheerder en de transmissienetbeheerder verlenen elkaar de nodige bijstand bij de uitvoering van de bepalingen van die onderafdeling.

B.
Spanning en reactief vermogen


Art. IV.6.3.5.

§ 1

De elektriciteitsdistributienetbeheerder deelt aan de productie-eenheden in kwestie de stelwaarden mee die bestemd zijn voor de regeling van de spanning en van het te injecteren of af te nemen reactief vermogen voor de regelende en niet-regelende eenheden.

§ 2

De technische middelen die worden aangewend voor de mededeling, vermeld in §1, worden door de elektriciteitsdistributienetbeheerder in het contract voor ondersteunende diensten bepaald.

Art. IV.6.3.6.
De stelwaarden, vermeld in Artikel IV.6.3.5, kunnen pas worden gewijzigd na akkoord van de elektriciteitsdistributienetbeheerder.