Hoofdstuk IV.7.
Bepalingen m.b.t. gesloten distributienetten voor elektriciteit


Afdeling IV.7.1.
Toegangsregister


Art. IV.7.1.1.
De beheerder van een gesloten distributienet voor elektriciteit is verantwoordelijk voor het beheer van het toegangsregister, het actueel houden van de informatie erin, met inbegrip van de verwerking van de gegevens van de gebruikers van het gesloten distributienet voor elektriciteit zoals die worden aangeleverd door de toegangshouders.

Art. IV.7.1.2.
Het toegangsregister van een gesloten distributienet voor elektriciteit bevat dezelfde gegevens als deze voor elektriciteitsdistributienetten zoals vermeld onder Artikel IV.2.1.3§1, met als verschil dat ook bij afname een achterliggende netgebruiker toegangshouder kan zijn.

Art. IV.7.1.3.
Aan elke achterliggende netgebruiker wordt voor zijn afname minstens één achterliggend toegangspunt toegekend. Aan een achterliggende netgebruiker die zowel elektriciteit injecteert op als afneemt van het gesloten distributienet voor elektriciteit wordt een apart achterliggend toegangspunt voor injectie en één voor afname toegekend.

Art. IV.7.1.4.
Mits akkoord van de achterliggende netgebruiker kan de beheerder van het gesloten distributienet meerdere fysieke afnamepunten of injectiepunten van de achterliggende netgebruiker in het gesloten distributienet toewijzen aan één achterliggend toegangspunt voor afname of injectie. Deze groepering kan evenwel op gemotiveerde vraag van de achterliggende netgebruiker herzien worden.

Afdeling IV.7.2.
Berichten van wijziging


Art. IV.7.2.1.
Elke wijziging van leverancier op een achterliggend toegangspunt moet minstens eenentwintig kalenderdagen vooraf aan de beheerder van het gesloten distributienet voor elektriciteit gemeld worden door de (nieuwe) leverancier, met aanwijzing van de datum van verandering.

Art. IV.7.2.2.
Indien de beheerder van het gesloten distributienet voor elektriciteit het beheer van het toegangsregister uitbesteedt aan de beheerder van het gekoppelde net, zijn dezelfde artikels voor berichten van wijziging van toepassing als deze voor het gekoppelde net.

Art. IV.7.2.3.
Als de beheerder van het gesloten distributienet voor elektriciteit het beheer van het toegangsregister niet uitbesteedt aan de beheerder van het gekoppelde net, voorziet hij in een eigen interne procedure voor
de wijziging van leverancier op een achterliggend toegangspunt,
de wijziging van titularis en gecombineerde wissel van titularis en leverancier op een achterliggend toegangspunt,
de wijziging van evenwichtsverantwoordelijke op een achterliggend toegangspunt,
de opzegging van contract door een leverancier op een achterliggend toegangspunt,
de situatie waarbij een nieuwe leverancier zich meldt voor een achterliggend toegangspunt waarop een andere leverancier zijn contractuele overeenkomst beëindigt,
de melding van mogelijke fouten in de informatie van een achterliggend toegangspunt tussen de leverancier en de beheerder van het gesloten distributienet.
De beheerder van het gesloten distributienet beantwoordt de verzoeken of vragen van achterliggende netgebruikers hieromtrent binnen redelijke termijn.

Art. IV.7.2.4.
Als er geen leverancierswissel heeft plaatsgevonden op de door de leverancier aangevraagde einddatum voor de levering, levert de gesloten distributienetbeheerder tot op het moment van de afsluiting.

Afdeling IV.7.3.
Toegangsprocedure


Art. IV.7.3.1.
Toegang tot het gesloten distributienet voor elektriciteit wordt verkregen na een door de beheerder van het gesloten distributienet voor elektriciteit goedgekeurde toegangsaanvraag. Het toegangscontract is van toepassing op iedere toegangshouder of achterliggende netgebruiker die toegang heeft verkregen.

Art. IV.7.3.2.
Elke toegangsaanvraag wordt ingediend volgens de procedure van de beheerder van het gesloten distributienet voor elektriciteit. Die procedure specificeert de voorwaarden waaraan een toegangsaanvraag moet voldoen om voor de beheerder van het gesloten distributienet voor elektriciteit ontvankelijk te zijn.

Afdeling IV.7.4.
Verklaringen en garanties van de toegangshouder en de evenwichtsverantwoordelijke


Art. IV.7.4.1.
De toegangshouder verklaart en garandeert ten opzichte van de beheerder van het gesloten distributienet voor elektriciteit, dat vanaf de datum van het verkrijgen van toegang onder de voorwaarden van het toegangsreglement en voor de hele duurtijd ervan, alle door hem geplande afnamen en injecties gedekt zijn of gedekt zullen zijn door een leverings- of aankoopcontract.

Art. IV.7.4.2.
Indien de toegangshouder niet zelf de evenwichtsverantwoordelijke is, moet voor elke evenwichtsverantwoordelijke met wie hij in dat verband samenwerkt, een verklaring die de toegangshouder en de evenwichtsverantwoordelijke hebben ondertekend, aan de beheerder van het gesloten distributienet voor elektriciteit bezorgd worden. In die verklaring wordt de samenwerking van de beide partijen bevestigd met betrekking tot (een deel van) de toegangspunten waarop de toegangshouder toegang tot het gesloten distributienet voor elektriciteit heeft. De beheerder van het gesloten distributienet voor elektriciteit stelt daarvoor een modelformulier op.

Art. IV.7.4.3.
De leverancier verklaart en garandeert, voor wat de toegang tot gekoppelde netten betreft, ten opzichte van de beheerder van het gesloten distributienet voor elektriciteit dat hij de nodige contracten zal afsluiten zodat de toegang voor alle injecties en afnamen gedekt is.

Art. IV.7.4.4.
De toegangshouder of de evenwichtsverantwoordelijke waarschuwt de beheerder van het gesloten distributienet voor elektriciteit onmiddellijk als een of meer van de hierboven beschreven verklaringen en garanties vervallen.

Afdeling IV.7.5.
(Her)indienststelling van een achterliggend toegangspunt


Art. IV.7.5.1.
Een nieuw of buiten dienst gesteld achterliggend toegangspunt kan pas in dienst genomen worden als de volgende voorwaarden vervuld zijn.
de achterliggende netgebruiker heeft een aansluitingscontract afgesloten met de beheerder van het gesloten distributienet voor elektriciteit voor de aansluiting in kwestie;
de door de achterliggende netgebruiker aangewezen toegangshouder heeft een toegangscontract afgesloten met de beheerder van het gesloten distributienet voor elektriciteit;
de toegangshouder is zelf erkend evenwichtsverantwoordelijke of heeft een overeenkomst met een erkende evenwichtsverantwoordelijke;

Art. IV.7.5.2.
Overeenkomstig de bepalingen in Fout! Verwijzingsbron niet gevonden, voorziet de beheerder van het gesloten distributienet in een procedure voor de aanvraag door een achterliggende gebruiker tot (her)indienstname van zijn toegangspunt. Als voldaan is aan de voorwaarden, vermeld in Artikel IV.7.5.1, neemt de beheerder van het gesloten distributienet voor elektriciteit het toegangspunt binnen redelijke termijn in dienst. De wijziging in het toegangsregister gebeurt om 00u00 lokale tijd op de dag van indienstname. De leverancier op het achterliggend toegangspunt wordt hiervan op de hoogte gebracht door de beheerder van het gesloten distributienet voor elektriciteit.

Art. IV.7.5.3.
Behoudens andersluidende bepalingen komen de daaraan verbonden kosten voor rekening van de achterliggende netgebruiker.

Afdeling IV.7.6.
Buitendienststelling van een achterliggend toegangspunt


Art. IV.7.6.1.
Overeenkomstig de bepalingen in Fout! Verwijzingsbron niet gevonden, voorziet de beheerder van het gesloten distributienet voor elektriciteit in een eigen procedure voor de aanvraag door een gebruiker van het gesloten distributienet voor elektriciteit tot buitendienststelling van zijn achterliggend toegangspunt. De beheerder van het gesloten distributienet voor elektriciteit zal het toegangspunt steeds binnen redelijke termijn uit dienst nemen. De wijziging in het toegangsregister gebeurt om 00u00 lokale tijd op de dag van buitendienststelling. De leverancier op het achterliggend toegangspunt wordt hiervan op de hoogte gebracht door de beheerder van het gesloten distributienet voor elektriciteit.

Art. IV.7.6.2.
Behoudens andersluidende bepalingen komen de daaraan verbonden kosten voor rekening van de achterliggende netgebruiker.

Afdeling IV.7.7.
Geplande onderbrekingen van de toegang


Art. IV.7.7.1.
In geval de beheerder van het gesloten distributienet voor elektriciteit werkzaamheden aan het gesloten distributienet voor elektriciteit plant die een onderbreking van de toegang op één of meer achterliggende toegangspunten tot gevolg zullen hebben, brengt hij de betrokken netgebruikers en toegangshouders van deze achterliggende toegangspunten voorafgaandelijk op de hoogte van tijdstip en duur van deze onderbreking.

Afdeling IV.7.8.
Ongeplande onderbrekingen van de toegang


Art. IV.7.8.1.
De beheerder van het gesloten distributienet voor elektriciteit voorziet in een telefoonnummer waarop hij permanent bereikbaar is voor meldingen van onderbrekingen van de toegang en informatie over onderbrekingen kan worden verstrekt.

Art. IV.7.8.2.
Een producent op het gesloten distributienet voor elektriciteit voor elektriciteit en de beheerder van het gesloten distributienet voor elektriciteit voor elektriciteit zijn voor elkaar permanent bereikbaar.

Art. IV.7.8.3.
Bij ongeplande onderbrekingen van de toegang informeert de beheerder van het gesloten distributienet voor elektriciteit desgevraagd de achterliggende netgebruiker of zijn leverancier over de aard en de te verwachten duur ervan.

Afdeling IV.7.9.
Toegangsprogramma's


Art. IV.7.9.1.
Als de beheerder van het gesloten distributienet voor elektriciteit het nodig acht, kan hij op bepaalde achterliggende toegangspunten volgens de grootte van de afgenomen of geïnjecteerde capaciteit, of op basis van andere objectieve en niet-discriminerende criteria, dagelijks een toegangsprogramma eisen van de partij die toegang heeft verkregen onder de voorwaarden van het toegangsreglement, alvorens toegang tot het gesloten distributienet voor elektriciteit te verlenen. Ook kan hij voor die achterliggende toegangspunten jaarlijks vooruitzichten eisen van die partij.

Art. IV.7.9.2.
Als de partij die toegang heeft verkregen onder de voorwaarden van het toegangsreglement, voorziet dat het werkelijke afname- of injectieprofiel sterk zal afwijken van het opgegeven toegangsprogramma of de meegedeelde vooruitzichten, brengt ze de beheerder van het gesloten distributienet voor elektriciteit daarvan onverwijld op de hoogte.

Afdeling IV.7.10.
Compensatie van de netverliezen


Art. IV.7.10.1.
In het kader van de levering van ondersteunende diensten compenseert de beheerder van het gesloten distributienet voor elektriciteit de energieverliezen in zijn net voor elke gebruiker van zijn net.