Art. IV.7.5.3.
Behoudens andersluidende bepalingen komen de daaraan verbonden kosten voor rekening van de achterliggende netgebruiker.