Art. IV.7.6.2.
Behoudens andersluidende bepalingen komen de daaraan verbonden kosten voor rekening van de achterliggende netgebruiker.