Afdeling V.3.3.
Bijzondere bepalingen betreffende het berekende verbruiksprofiel


Art. V.3.3.1.
Een berekend verbruiksprofiel wordt onderverdeeld op basis van meetperioden die overeenstemmen met de elementaire periode zoals bepaald in Artikel V.1.2.3.

Art. V.3.3.2.
Een berekend verbruiksprofiel schat per meetperiode de verdeling van de afgenomen actieve energie van een elektriciteitsdistributienetgebruiker per elementaire periode.

Art. V.3.3.3.

§ 1

De VREG legt een classificatie vast van elektriciteitsdistributienetgebruikers zonder registratie van het gemeten verbruiksprofiel op basis van objectieve en eenduidige criteria zoals het type elektriciteitsdistributienetgebruiker (huishoudelijk of niet-huishoudelijk), het aansluitingsvermogen van de installatie of de historische verbruiksgegevens van de elektriciteitsdistributienetgebruiker. Met elke categorie komt een synthetisch lastprofiel overeen.

§ 2

De VREG legt de synthetische lastprofielen vast, met inbegrip van eventuele correctiefactoren en de wijze waarop die in rekening worden gebracht, per categorie van elektriciteitsdistributienetgebruikers.

§ 3

De categorieėn en de synthetische lastprofielen kunnen te allen tijde worden gewijzigd op basis van een statistische studie van werkelijk gemeten verbruiksprofielen, of op basis van de vastgestelde residu's bij de allocatie. De wijzigingen kunnen ten vroegste van kracht worden een maand na de publicatie ervan door de VREG.

§ 4

Uiterlijk op 30 november van elk jaar moeten de distributienetbeheerders, na overleg met de leveranciers, nieuwe profielen voor het komende kalenderjaar voorstellen aan de VREG.

§ 5

De VREG publiceert de categorieėn en de synthetische lastprofielen in elektronische vorm op zijn website met vermelding van de datum waarop ze van kracht worden.

Art. V.3.3.4.
Aan elk toegangspunt dat niet voorzien is van een registratie van het gemeten verbruiksprofiel, wordt een synthetisch lastprofiel toegewezen door de elektriciteitsdistributienetbeheerder.

Art. V.3.3.5.
De elektriciteitsdistributienetbeheerder is belast met het beheer van die gegevens en deelt elke wijziging mee aan de betrokken toegangshouder.