Afdeling V.3.9.
Ter beschikking te stellen meet-, allocatie- en reconciliatiegegevens bij berekende verbruiksprofielen


Art. V.3.9.1.

§ 1

De elektriciteitsdistributienetbeheerder stelt aan de leverancier gevalideerde meetgegevens ter beschikking voor de toegangspunten waarop hij energie levert of injecteert en die maandelijks worden uitgelezen. Voor minstens 95 % van de toegangspunten moeten die gegevens worden meegedeeld uiterlijk op de vierde werkdag van de volgende maand en voor alle toegangspunten uiterlijk op de tiende werkdag van deze maand. De elektriciteitsdistributienetbeheerder moet steeds de datum van de meteropname van de toegangspunten vermelden. Gevalideerde meetgegevens die geschat werden op basis van de procedures, vermeld in Artikel V.3.5.3§2, zijn voorzien van een herkenningsvlag.

§ 2

De elektriciteitsdistributienetbeheerder stelt aan de leverancier gevalideerde meetgegevens ter beschikking voor de toegangspunten waarop hij energie levert of injecteert en die jaarlijks worden uitgelezen. Voor minstens 95 % van de toegangspunten moeten die gegevens worden meegedeeld uiterlijk op de vierde werkdag na de meteropname en voor alle toegangspunten, uiterlijk op de tiende werkdag na de meteropname. De elektriciteitsdistributienetbeheerder moet steeds de datum van de meteropname vermelden. Als bij het valideren van de meetgegevens blijkt dat een fysieke meteropname vereist is, gelden de vermelde termijnen vanaf de dag van deze extra meteropname. Gevalideerde meetgegevens die geschat werden op basis van de procedures, vermeld in Artikel V.3.5.3§2, zijn voorzien van een herkenningsvlag.

§ 3

Voor productie-installaties met een injectiemeter/-punt worden de gevalideerde meetgegevens, vermeld in dit artikel, tevens meegedeeld aan de betrokken producent volgens de principes van §1 en §2.

Art. V.3.9.2.
Op verzoek van de toegangshouder kan de elektriciteitsdistributienetbeheerder meetgegevens van een toegangspunt met verschillende fysieke meetpunten, ook uitgesplitst ter beschikking stellen van de aanvrager. De betrokkene richt zich daarvoor tot de elektriciteitsdistributienetbeheerder, die op basis van objectieve en niet-discriminerende criteria de aanvraag evalueert en de daaruit voortkomende taken uitvoert. De daaraan verbonden kosten worden door de aanvrager gedragen.

Art. V.3.9.3.

§ 1

De elektriciteitsdistributienetbeheerder stelt uiterlijk op de vijftiende werkdag van de volgende maand de allocatiegegevens op basis van de elementaire periode zoals bepaald in Artikel V.1.2.3 van de maand ter beschikking van de leverancier voor de toegangspunten zonder registratie van het verbruiksprofiel waarop hij energie levert of injecteert.

§ 2

Die allocatiegegevens omvatten, naast het aan de leverancier toegekende totaal per kwartier van de energiehoeveelheden op toegangspunten van zowel gemeten als berekende verbruiksprofielen voor de betrokken maand, ook minstens volgende opsplitsing:
de energiehoeveelheden op toegangspunten met een berekend verbruiksprofiel, opgesplitst over de verschillende profielcategorieën, gesommeerd over de toegangspunten in kwestie;
de afnames op afnamepunten met een gemeten verbruiksprofiel, gesommeerd over de afnamepunten in kwestie;
de injecties op injectiepunten met een gemeten verbruiksprofiel (lokale producties), gesommeerd over de injectiepunten in kwestie.

Art. V.3.9.4.

§ 1

De elektriciteitsdistributienetbeheerder stelt uiterlijk op de vijftiende werkdag van de volgende maand aan de evenwichtsverantwoordelijke de allocatiegegevens op basis van de elementaire periode zoals bepaald in Artikel V.1.2.3 van de maand ter beschikking in geaggregeerde vorm per toegangshouder.

§ 2

Die allocatiegegevens omvatten naast, het aan elke toegangshouder toegekende totaal per kwartier van de energiehoeveelheden op toegangspunten van zowel gemeten als berekende verbruiksprofielen voor de betrokken maand, ook minstens volgende opsplitsing:
de energiehoeveelheden op toegangspunten met een berekend verbruiksprofiel, opgesplitst over de verschillende profielcategorieën, gesommeerd over de toegangspunten in kwestie;
de afnames op afnamepunten met een gemeten verbruiksprofiel, gesommeerd over de afnamepunten in kwestie;
de injecties op injectiepunten met een gemeten verbruiksprofiel (lokale producties), gesommeerd over de injectiepunten in kwestie.

Art. V.3.9.5.

§ 1

De elektriciteitsdistributienetbeheerder stelt uiterlijk op de vijftiende werkdag van de volgende maand aan de transmissienetbeheerder de allocatiegegevens op basis van de elementaire periode zoals bepaald in Artikel V.1.2.3 van de maand ter beschikking in geaggregeerde vorm per evenwichtsverantwoordelijke.

§ 2

Die allocatiegegevens omvatten, naast het aan elke evenwichtsverantwoordelijke toegekende totaal per kwartier van de energiehoeveelheden op toegangspunten van zowel gemeten als berekende verbruiksprofielen voor de betrokken maand, ook minstens volgende opsplitsing:
de energiehoeveelheden op toegangspunten met een berekend verbruiksprofiel, opgesplitst over de verschillende profielcategorieën, gesommeerd over de toegangspunten in kwestie;
de afnames op afnamepunten met een gemeten verbruiksprofiel, gesommeerd over de afnamepunten in kwestie;
de injecties op injectiepunten met een gemeten verbruiksprofiel (lokale producties), gesommeerd over de injectiepunten in kwestie.

Art. V.3.9.6.
Uiterlijk op de laatste dag van de zesde maand na de maand, stelt de elektriciteitsdistributienetbeheerder de reconciliatiegegevens van die maand en de vorige 15 maanden ter beschikking van de leverancier.

Art. V.3.9.7.

§ 1

Uiterlijk op de laatste dag van de 32ste maand na de maand, stelt de elektriciteitsdistributienetbeheerder de voorlopige eindreconciliatiegegevens van die maand ter beschikking van de leverancier.

§ 2

Uiterlijk op de laatste dag van de 37ste maand na de maand, stelt de elektriciteitsdistributienetbeheerder de definitieve eindreconciliatiegegevens van die maand ter beschikking van de leverancier.

§ 3

De elektriciteitsdistributienetbeheerder stelt ten laatste op het moment van het overmaken van de gegevens vermeld in Artikel V.3.9.6 en Artikel V.3.9.7. §1 en §2 (reconciliatiegegevens) een momentopname van de gegevens die gediend hebben voor de respectieve berekeningen ter beschikking van de leverancier. De gegevens die hij hierbij vastlegt en het moment waarop hij dat doet, worden in onderling overleg tussen leveranciers en netbeheerders bepaald en beschreven in de handleiding voor informatie-uitwisseling, alsook het moment wanneer, het formaat waarin en de drager waarop die gegevens ter beschikking gesteld worden van de leverancier. Bij gebrek aan een gemeenschappelijk bepaalde beschrijving legt de VREG de voorwaarden op van het vastleggen van gegevens alsook het moment wanneer, het formaat waarin en de drager waarop die gegevens ter beschikking gesteld worden.

Art. V.3.9.8.

§ 1

De elektriciteitsdistributienetbeheerder verzamelt dagelijks de waarden per elementaire periode zoals bepaald in Artikel V.l.2.3 van de netinvoer op zijn elektriciteitsdistributienet, aggregeert die en stelt die ter beschikking van de leveranciers die toegang hebben tot zijn elektriciteitsdistributienet.

§ 2

De elektriciteitsdistributienetbeheerder verzamelt dagelijks de waarden per elementaire periode zoals bepaald in Artikel V.l.2.3 van energie die de elektriciteitsdistributienetgebruikers met een gemeten verbruiksprofiel van zijn net hebben afgenomen, aggregeert die en stelt die ter beschikking van de leveranciers die toegang hebben tot zijn elektriciteitsdistributienet.

§ 3

De elektriciteitsdistributienetbeheerder stelt gelijktijdig met de gegevens in §1 en §2 de nodige informatie ter beschikking zodat de leveranciers die toegang hebben tot zijn elektriciteitsdistributienet de netverliezen die door de vervoerde energie op zijn elektriciteitsdistributienet worden veroorzaakt, kunnen berekenen.

§ 4

Het formaat waarin, het moment waarop en de drager waarop die informatie ter beschikking gesteld wordt, worden in onderling overleg tussen leveranciers en netbeheerders bepaald en beschreven in de handleiding voor informatie-uitwisseling. Bij gebrek aan een gemeenschappelijk bepaalde beschrijving legt de VREG het formaat waarin, het moment waarop en de drager waarop deze informatie ter beschikking gesteld wordt, op.

Art. V.3.9.9.
Na ontvangst van de meetgegevens voor een toegangspunt moet de leverancier, in geval van een periodieke meteropname, een klanten wissel, leverancierswissel of gecombineerde wissel, buitendienststelling van het toegangspunt of een vervanging van de meter, met uitzondering van de vervanging van de meter op een toegangspunt voorzien van decentrale productie in compensatie op initiatief van de elektriciteitsdistributienetbeheerder binnen een termijn van zes weken een factuur opmaken, gebaseerd op de meetgegevens zoals doorgegeven door de elektriciteitsdistributienetbeheerder, en deze overmaken aan de elektriciteitsdistributienetgebruiker.