Art. V.3.11.2.
De meldings- en afhandelingsprocedure en de in de catalogus beschreven behandeling bevatten minstens volgende stappen:
De leverancier of elektriciteitsdistributienetbeheerder meldt de fout aan de andere partij, met aanduiding van de typefout.
De andere partij beoordeelt de gemelde fout, met terugmelding van de aanvaarding of verwerping van dat bericht binnen twee kalenderdagen na ontvangst. Bij aanvaarding wordt door de ontvangende partij een uniek referentienummer aan de foutmelding toegekend.
De aanvaarde foutmelding wordt behandeld conform de procedure en het tijdschema die in de catalogus vastgelegd zijn.
Beide partijen communiceren aan elkaar over de nodige wijzigingen in de uitgewisselde meetgegevens ter correctie van de fout. Beide partijen nemen de nodige maatregelen om die fout in de eigen gegevensbestanden en processen recht te zetten.
Andere processen en verrekeningen worden al dan niet met terugwerkende kracht (nettarieffactuur, allocatie, reconciliatie) tussen beide partijen gelijktijdig rechtgezet, als dat is overeengekomen tussen leveranciers en netbeheerders en zoals vastgelegd in de catalogus.