Art. V.3.11.4.
Dit artikel is van toepassing op de gegevens die door een elektriciteitsdistributienetbeheerder aan de toegangshouder worden bezorgd in het kader van de facturatie van een afname of injectie door een elektriciteitsdistributienetgebruiker.
Wanneer een elektriciteitsdistributienetbeheerder overgaat tot een rechtzetting van afgenomen of ge´njecteerde energiehoeveelheden voor een toegangspunt of de inbreng van afgenomen of ge´njecteerde energiehoeveelheden voor een toegangspunt waarvoor in het verleden geen energiehoeveelheden beschikbaar waren (spontaan, op vraag van een leverancier of een elektriciteitsdistributienetgebruiker) moet hij zich houden aan volgende voorwaarden:
1░
De tijdspanne waarvoor de rechtzetting of inbreng kan, behoudens kwade trouw, maximaal plaatsvinden is:
o
voor jaarlijks gemeten toegangspunten:
vanaf de eerste dag van de laatste 2 periodieke meteropnameperiodes
tot aan de dag van de gevalideerde meteropname die aanleiding gaf tot de rechtzetting
met de beperking dat de periode van de rechtzetting of inbreng ten vroegste kan aanvangen op de eerste dag van de maand volgend op de 2 maanden die volgen op de maand van de eindreconciliatie, die geldt op het moment van de rechtzetting.
Eventuele tussenliggende meteropnames (wissel,...)vormen hierop geen belemmering.
o
voor maandelijkse gemeten toegangspunten: de laatste 24 volledig opgenomen maanden voorafgaand aan de dag van de gevalideerde meteropname die aanleiding gaf tot de rechtzetting. Eventuele tussenliggende meteropnames vormen hierop geen belemmering.
o
voor continu gemeten toegangspunten: voor de elementaire meetwaarden die overeenstemmen met de laatste 24 volledig opgenomen maanden, voorafgaand aan de dag van de gevalideerde meteropname die aanleiding gaf tot de rechtzetting.
2░
Voor een toegangspunt zet de elektriciteitsdistributienetbeheerder de in het verleden ontbrekende, geschatte of foutief toegewezen energiehoeveelheden als volgt recht: De elektriciteitsdistributienetbeheerder verdeelt de nieuwe energiehoeveelheid over de periode tijdens dewelke deze energiehoeveelheid werd verbruikt of ge´njecteerd en dit volgens de schattingsregels zoals bepaald in AfdelingáV.3.6 Voor de rechtzetting weerhoudt hij het aandeel uit deze verdeling van de tijdspanne van de rechtzetting zoals bepaald volgens 1░.;
3░
De tarieven die gehanteerd worden voor de facturatie van de rechtzetting of inbreng van deze energiehoeveelheden zijn de tarieven die gehanteerd werden in de verbruiks- of injectieperiode waarvan de energiehoeveelheden rechtgezet of ingebracht worden;
4░
Deze rechtzetting of inbreng van energiehoeveelheden sluit evenwel de mogelijkheid tot een gemeenrechtelijke schadevergoeding niet uit.
Deze voorwaarden gelden ook voor de toegangshouder(s) die deze rechtzetting zal/zullen factureren aan de elektriciteitsdistributienetgebruiker.
Deze voorwaarden gelden ook voor rechtzetting of inbreng van gegevens andere dan energiehoeveelheden die door een elektriciteitsdistributienetbeheerder aan een toegangshouder worden bezorgd in het kader van de facturatie van een afname of injectie door een elektriciteitsdistributienetgebruiker.
In afwijking van het tweede lid, 1░ wordt in ieder geval de rechtzetting van energiehoeveelheden niet beperkt tot de laatste 2 periodieke meteropnameperiodes voor jaarlijks gemeten toegangspunten of tot de laatste 24 opnamemaanden voor maandelijks en continu gemeten toegangspunten als het gaat om een rechtzetting die gevolg is van een foutieve registratie door de elektriciteitsdistributienetbeheerder van gegevens met betrekking tot een toegangspunt in het toegangsregister, als deze rechtzetting in het voordeel van de elektriciteitsdistributienetgebruiker is. In deze gevallen wordt de rechtzettingstermijn beperkt tot 5 jaar, te rekenen vanaf het moment dat de elektriciteitsdistributienetbeheerder of de toegangshouder kennis heeft genomen van de foutieve registratie.