Art. VI.3.1.2.

§ 1

De installaties van het koppelpunt tussen het gesloten distributienet voor elektriciteit en het gekoppelde net moeten beantwoorden aan alle wettelijke en reglementaire bepalingen die van toepassing zijn op het gekoppelde net.

§ 2

Er wordt tussen de beheerder van het gesloten distributienet voor elektriciteit en de beheerder van het gekoppelde net een overeenkomst opgesteld die alle operationele bepalingen m.b.t. het koppelpunt bevat, zoals:
de wederzijdse rechten en plichten met betrekking tot het geheel van fysische uitrustingen nodig om het gesloten distributienet voor elektriciteit te koppelen aan het net; In afwachting van deze bepalingen, blijven de vroeger gemaakte afspraken rond de aansluiting verder van kracht, voor zover ze niet strijdig zijn met het Technisch Reglement Distributie Elektriciteit.
de afspraken, wederzijdse rechten en plichten met betrekking tot de uitwisseling van de gegevens op de achterliggende toegangspunten;
de modaliteiten van een eventuele uitbesteding van taken door de beheerder van het gesloten distributienet voor elektriciteit aan de beheerder van het gekoppelde net en dit krachtens het Energiedecreet;
de afspraken omtrent de coördinatie van maatregelen te nemen tijdens incidenten, noodsituaties of operationele problemen overeenkomstig de bepalingen in Afdeling I.5.3;
de frequentie waarmee, de vorm waarin en de inhoud van de gegevens die de beheerder van het gesloten distributienet voor elektriciteit aan de beheerder van het gekoppelde elektriciteitsdistributienet zal overmaken in het kader van de opmaak van het investeringsplan voor het elektriciteitsdistributienet volgens Hoofdstuk II.1.