Bijlage I.
Begrippenlijst

Aansluiting: het geheel van fysieke uitrustingen dat nodig is om de installaties van een gebruiker op het elektriciteitsdistributienet of gesloten distributienet met het elektriciteitsdistributienet of het gesloten distributienet voor elektriciteit te verbinden, inclusief de meetinrichting
Aansluitingscontract: het contract, gesloten overeenkomstig dit Technisch Reglement Distributie Elektriciteit, tussen een gebruiker op het elektriciteitsdistributienet of gesloten distributienet voor elektriciteit en de beheerder van het elektriciteitsdistributienet of gesloten distributienet voor elektriciteit. Dat contract regelt de wederzijdse rechten, verplichtingen en aansprakelijkheden in verband met een bepaalde aansluiting, alsook de voor de aansluiting van de installaties relevante technische bepalingen
Aansluitingsinstallatie: een component van een aansluiting
Aansluitingspunt: de fysieke plaats en het spanningsniveau van het punt waar de aansluiting is verbonden met het elektriciteitsdistributienet of het gesloten distributienet voor elektriciteit
Aansluitingsreglement: het reglement, opgesteld overeenkomstig dit Technisch Reglement Distributie Elektriciteit, dat geldig is tussen een gebruiker van het elektriciteitsdistributienet en de beheerder van het elektriciteitsdistributienet. Dat reglement regelt de wederzijdse rechten, verplichtingen en aansprakelijkheden in verband met een bepaalde aansluiting, alsook de voor de aansluiting van de installaties relevante technische bepalingen
Aansluitingsvermogen: het maximaal vermogen, vermeld in het aansluitingscontract en uitgedrukt in kilovoltampŔre (kVA) of megavoltampŔre (MVA), waarover de gebruiker van het elektriciteitsdistributienet of gesloten distributienet voor elektriciteit mag beschikken door middel van zijn aansluiting
Actief vermogen: het elektrische vermogen, uitgedrukt in kilowatt (kW) of megawatt (MW) dat kan worden omgezet naar andere vormen van vermogen, zoals mechanisch, thermisch, akoestisch, ... in waarde gelijk aan 3.U.I.cosφ (voor een driefasige aansluiting) U.I.cosφ (voor een eenfasige aansluiting) waarbij U en I de effectieve waarden zijn van de fundamentele componenten van de fasespanning en de stroom en waarbij φ het faseverschil voorstelt tussen de fundamentele componenten van die spanning en stroom
Actieve energie: de integraal van het actief vermogen gedurende een bepaalde tijdsperiode
Actieve verliezen: het verbruik van actief vermogen door het elektriciteitsdistributienet, veroorzaakt door het gebruik van dat elektriciteitsdistributienet
Achterliggend toegangspunt: toegangspunt van een achterliggende netgebruiker.
Adres: locatie, aangeduid door een straatnaam, huisnummer, busnummer, postnummer en de naam van de stad en gemeente
Afname: het afnemen van vermogen vanuit het elektriciteitsdistributienet
Belasting: elke installatie die actief of reactief vermogen verbruikt.
Buiten dienst stellen van een toegangspunt: het fysiek verhinderen van afname van of injectie op een toegangspunt op een bestaande aansluiting, door het spanningsloos maken van de installatie van de elektriciteitsdistributienetgebruiker
Comptabele meting: meting of telling die gebruikt wordt voor de verrekening van geleverde diensten
Configuratie van de berekende meter: virtuele meter waarbij de indexen bepaald worden door berekening op basis van meerdere reŰle registers of meters
Congestie: een situatie waarin een element van het net niet alle fysieke stromen kan opvangen zonder de operationele veiligheid in het gevaar te brengen
Contactadres: adres, aangegeven door de betrokken partij, waarop die zijn correspondentie wenst te ontvangen
Contract van toegangsverantwoordelijke: het contract, gesloten tussen de beheerder van het transmissienet en een evenwichtsverantwoordelijke, dat in het bijzonder de voorwaarden in verband met het evenwicht bevat
Contract voor de co÷rdinatie van de inschakeling van de productie-eenheden: het contract, gesloten tussen een elektriciteitsdistributienetbeheerder en een evenwichtsverantwoordelijke, voor een of meer injectiepunten, dat in het bijzonder de voorwaarden in verband met de co÷rdinatie van de inschakeling van de productie-eenheden bevat
Dag D: een kalenderdag
Dag D-1: de kalenderdag vˇˇr de dag D
Decentrale productie-eenheid: productie-eenheid waarvan de inschakeling niet centraal geco÷rdineerd wordt
Decentrale productie-installaties: installaties voor productie van elektriciteit, die aangesloten zijn op het elektriciteitsdistributienet op laagspanning of op hoogspanning kleiner dan 30 kV en met een opwekkingsvermogen dat beperkt is tot 25 MW
Elektriciteitsdistributienetgebruiker: de titularis van het toegangspunt op het elektriciteitsdistributienet of , indien er geen titularis is, de natuurlijke persoon of rechtspersoon die van dit toegangspunt gebruik maakt
EAN-GLN: European Article Number/Global Location Number (uniek numeriek veld van 13 posities voor unieke identificatie van een marktpartij)
EAN-GSRN: European Article Number/Global Service Related Number (uniek numeriek veld van 18 posities)
EDIEL: Electronic Data Interchange for the Electricity Industry (maakt deel uit van de internationale UN/EDIFACT standaard voor elektronisch dataverkeer)
Eenvoudige werfaansluiting: een eenvoudige aansluiting van tijdelijke aard op een bouwterrein met een maximumvermogen van 25 kVA en maximaal 25 meter van de rooilijn
Eilandbedrijf: situatie waarbij een productie-eenheid, na plotse uitschakeling van het elektriciteitsdistributienet, kan blijven instaan voor de voeding van de eigen hulpdiensten en eventueel (een deel van) het afgekoppelde systeem, en beschikbaar is om opnieuw op dat elektriciteitsdistributienet aangesloten te worden
Energiebesluit: Besluit van de Vlaamse Regering houdende algemene bepalingen over het energiebeleid van 19ánovember 2010
Energiedecreet: het Vlaamse decreet van 8ámei 2009 houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid
Elektrisch systeem: het geheel van de uitrustingen dat alle gekoppelde netten, alle aansluitingsinstallaties en alle installaties van de netgebruikers, aangesloten op die netten omvat
Frequentie: cijfermatige aanduiding van het aantal herhalingen per seconde van de fundamentele component in de voedingsspanning. De frequentie wordt uitgedrukt in Hertz (Hz)
Heropbouwcode: operationele code voor de heropbouw van het elektrisch systeem na een gehele of gedeeltelijke instorting
Hoogspanning: spanningsniveau boven 1000 V
In dienst nemen van een toegangspunt: het fysiek mogelijk maken van afname van of injectie op een toegangspunt op een bestaande aansluiting
Indicatief programma: het indicatief programma van de productiemiddelen voor elektriciteit, opgesteld ter uitvoering van artikelá3 van de wet van 29áapril 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt
Injectie: het leveren van vermogen aan het elektriciteitsdistributienet
Injectiepunt: de fysieke plaats en het spanningsniveau van het punt waar vermogen in het elektriciteitsdistributienet wordt ge´njecteerd
Installatie die functioneel deel uitmaakt van het elektriciteitsdistributienet: elke uitrusting die niet tot het elektriciteitsdistributienet behoort, maar waarvan het gebruik de functionaliteit van het elektriciteitsdistributienet wezenlijk be´nvloedt
Installatie van de elektriciteitsdistributienetgebruiker: elke uitrusting van de elektriciteitsdistributienetgebruiker die door middel van een aansluiting op het elektriciteitsdistributienet is aangesloten en die niet tot die aansluiting behoort, en waarop dit Technisch Reglement Distributie Elektriciteit van toepassing is
Kennisgeving: elke vorm van bekendmaking, mededeling, (aan)vraag of klacht
Koppelpunt: het tussen beheerders onderling overeengekomen fysieke punt waar de koppeling tussen hun netten is gerealiseerd
Kwaliteit: het geheel van de karakteristieken van elektriciteit die een invloed kunnen hebben op het elektriciteitsdistributienet (met inbegrip van de aansluiting) en de installaties van een of meer elektriciteitsdistributienetgebruikers, dat in het bijzonder de continu´teit van de spanning en de elektrische karakteristieken van die spanning (frequentie, amplitude, golfvorm, symmetrie) bevat
Kwartiervermogen: het gemiddeld afgenomen of ge´njecteerd vermogen over een periode van een kwartier, uitgedrukt in kilowatt (kW) of megawatt (MW) in geval van actief vermogen, in kilovar (kVAr) of megavar (MVAr) in geval van reactief vermogen, en in kilovoltampŔre (kVA) of megavoltampŔre (MVA) in geval van schijnbaar vermogen
Laagspanning: spanningsniveau van 1000 V of lager
Meetgegeven: een gegeven dat verkregen wordt door of gebaseerd is op een telling of meting door middel van een meetinrichting
Meetpunt de fysieke plaats en het spanningsniveau van het punt waar de meetinrichting met de betrokken installatie verbonden is
Meternummer uniek identificatienummer van een meettoestel
Meteropname: elke elektronische meteruitlezing op afstand, fysieke meteropname door een personeelslid van de beheerder van het net, opname van de meetgegevens door de gebruiker van het net waarbij deze meetgegevens al dan niet via de leverancier worden overgemaakt aan de beheerder van het net of schatting door de beheerder van het net op basis waarvan de elektriciteit die over een bepaalde periode afgenomen, ge´njecteerd, geproduceerd of verbruikt is, bepaald wordt.
Meting: opname door middel van een meetinrichting van een fysische grootheid op een bepaald tijdstip
Netinvoer: de actieve energie die via een ander net, hetzij een elektriciteitsdistributienet, hetzij een transmissienet, of via een aansluiting waaraan een productie-installatie gekoppeld is, in het elektriciteitsdistributienet ingevoerd wordt
Nominaal vermogen (Pnom): het maximaal ontwikkelbaar actief vermogen van een productie-eenheid, bepaald in het aansluitingscontract, dat de maximaal toegestane levering van actief vermogen in het elektriciteitsdistributienet bepaalt
Nominale spanning: de spanning die kenmerkend is voor een elektriciteitsdistributienet en waarnaar men verwijst om bepaalde werkingskenmerken aan te geven
Onderschreven vermogen: het actief kwartiervermogen dat overeenstemt met de maximale behoefte (injectie of afname) van een elektriciteitsdistributienetgebruiker op een toegangspunt gedurende een bepaalde periode
Ondersteunende diensten van de elektriciteitsdistributienetbeheerder: het geheel van de volgende diensten:
de regeling van de spanning en van het reactief vermogen,
de compensatie van de netverliezen,
de toegang tot de netten waarmee het elektriciteitsdistributienet van de elektriciteitsdistributienetbeheerder gekoppeld is,
indien van toepassing, het congestiebeheer
Onterechte leverancierswissel: leverancierswissel die niet gedekt is door een leveringscontract
Opnamemaand: de door de elektriciteitsdistributienetbeheerder aangegeven maand waarin de elektriciteitsdistributienetbeheerder de jaarlijkse meterstand(en) zal bepalen op een toegangspunt
Periodieke meteropnameperiode: De periode tussen twee meteropnames die allebei door de elektriciteitsdistributienetbeheerder werden uitgevoerd in het kader van de jaarlijkse meteropname, zoals bedoeld in ArtikeláV.3.1.7ž2 pt. 1 en die in de tijd die op elkaar volgen.
Productie-eenheid: een fysische eenheid die een elektrische generator omvat
Programma: een lijst, opgedeeld in tijdseenheden, van de geplande afgenomen en ge´njecteerde vermogens voor een bepaalde dag D, met betrekking tot een bepaald toegangspunt
Railstel: het geheel van drie metalen rails of geleiders die voor elk van de drie fasen afzonderlijk een gemeenschappelijk spanningspunt vormen en waarop de verschillende installaties aangesloten zijn zodat ze onderling verbonden zijn
Reactief vermogen: de waarde gelijk aan 3.U.I.sinφ (voor een driefasige aansluiting) of U.I.sinφ (voor een eenfasige aansluiting) waarbij U en I de effectieve waarden zijn van de fundamentele componenten van de fasespanning en de stroom en waarbij cp het faseverschil voorstelt tussen de fundamentele componenten van die spanning en stroom
Reactieve energie: de integraal van het reactief vermogen gedurende een bepaalde tijdsperiode
Reddingscode: operationele code voor het behoud van de veiligheid, de betrouwbaarheid en de efficiŰntie van het elektrisch systeem onder uitzonderlijke exploitatieomstandigheden
Register van toegangsverantwoordelijken: register dat de transmissienetbeheerder bijhoudt overeenkomstig het koninklijk besluit van 27ájuni 2001 houdende een Technisch Reglement voor het beheer van het transmissienet van elektriciteit en de toegang ertoe
Schijnbaar vermogen: de waarde gelijk aan 3.U.I (voor een driefasige aansluiting) of U.I (voor een eenfasige aansluiting) waarbij U en I de effectieve waarden zijn van de fundamentele componenten van de fasespanning en de stroom
Stamgegevens: gegevens met betrekking tot een toegangspunt die nodig zijn voor het uitvoeren van de activiteiten verbonden aan de levering van elektriciteit op dit toegangspunt
Standaard jaarverbruik: een berekend verbruik over een jaar op basis van het werkelijk verbruik en het synthetisch lastprofiel (SLP). De berekeningswijze wordt door de elektriciteitsdistributienetbeheerders gepubliceerd.
Standaard maandverbruik: een berekend verbruik over een maand op basis van het werkelijk verbruik en synthetisch lastprofiel (SLP). De berekeningswijze wordt door de elektriciteitsdistributienetbeheerders gepubliceerd
Synthetisch lastprofiel: gemodelleerd afnamepatroon van een afnemer, niet uitgerust met een meetinrichting met registratie van het verbruiksprofiel, ter benadering van de verdeling van het verbruik in de tijd
Technisch-economisch meest aangewezen punt: het punt waarvan blijkt dat dit het meest geschikte punt is op basis van een macro-economische kosten-batenanalyse van de technisch mogelijke aansluitingspunten
Technisch Reglement Transmissie: het koninklijk besluit van 19ádecember 2002 houdende een technisch reglement voor het beheer van het transmissienet van elektriciteit en de toegang ertoe
Telling: opname – door middel van een meetinrichting – van de hoeveelheid actieve of reactieve energie die gedurende een tijdsperiode wordt ge´njecteerd of afgenomen
Toegangsaanvraag: een aanvraag voor toegang tot het elektriciteitsdistributienet of een gesloten distributienet voor elektriciteit overeenkomstig dit Technisch Reglement Distributie Elektriciteit
Toegangscontract: het contract dat de bijzondere voorwaarden bepaalt in verband met de toegang tot het elektriciteitsdistributienet of het gesloten distributienet voor elektriciteit
Toegangsreglement: het reglement van de elektriciteitsdistributienetbeheerder dat de bijzondere voorwaarden bepaalt in verband met de toegang tot het elektriciteitsdistributienet
UMIG: de Utility Market Implementation Guide, de door de elektriciteitsdistributienetbeheerders gemeenschappelijk opgestelde handleiding die de uitwisseling van informatie beschrijft tussen de elektriciteitsdistributienetbeheerders en andere marktpartijen
Verbruiksprofiel: gemeten of berekende reeks van gegevens over de afname of de injectie van elektriciteit op een toegangspunt per elementaire periode
Voedingsspanning: de effectieve waarde van de spanning op een toegangspunt, gemeten over een gegeven tijdsinterval
Werkdag: elke dag van de week, met uitzondering van zaterdag, zondag en de wettelijke feestdagen