Art. 6.2.1.

1.

Voor de aanvang van de onderhandelingen over een milieubeleidsovereenkomst wordt een startnota opgesteld. De startnota motiveert de keuze voor het instrument milieubeleidsovereenkomst en beschrijft de belangrijkste doelstellingen en krachtlijnen voor de milieubeleidsovereenkomst waarover onderhandeld moet worden.

De Vlaamse Regering stelt nadere regels vast over het opstellen van de startnota.

2.

Over de startnota wordt een consultatie georganiseerd waarbij iedereen gedurende minstens dertig dagen bezwaren en opmerkingen kan formuleren. Daartoe wordt :

1 de startnota bezorgd aan de Minaraad en de voorzitter van het Vlaams Parlement;
2 de website waarop de startnota beschikbaar is, gemeld aan andere belanghebbenden. De Minaraad brengt een advies uit binnen dertig dagen na ontvangst van de startnota.

De Vlaamse Regering :

1 stelt nadere regels vast over de manier waarop de consultatie georganiseerd wordt en de geformuleerde bezwaren en opmerkingen verwerkt worden;
2 keurt de startnota goed. Indien de Minaraad een advies uitbrengt over de startnota, verantwoordt de Vlaamse Regering in een verslag in welke mate al dan niet rekening is gehouden met de opmerkingen en suggesties tot aanpassing uit het advies van de Minaraad.

3.

Het ontwerp van milieubeleidsovereenkomst wordt meegedeeld aan de Vlaamse Regering.

4.

Over het ontwerp van milieubeleidsovereenkomst wordt een consultatie georganiseerd waarbij iedereen gedurende minstens dertig dagen bezwaren en opmerkingen kan formuleren. Daartoe wordt :

1 een samenvatting van het ontwerp van milieubeleidsovereenkomst, op initiatief van het Gewest, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. De samenvatting omschrijft minstens het voorwerp en de algemene strekking van de milieubeleidsovereenkomst en vermeldt de website waarop het ontwerp van de overeenkomst beschikbaar is;
2 het ontwerp van milieubeleidsovereenkomst bezorgd aan de Minaraad en de voorzitter van het Vlaams Parlement;
3 de website waarop het ontwerp van milieubeleidsovereenkomst beschikbaar is, gemeld aan andere belanghebbenden.

De Vlaamse Regering :

1 stelt nadere regels vast over de manier waarop de consultatie georganiseerd wordt en de geformuleerde bezwaren en opmerkingen verwerkt worden;
2 keurt de milieubeleidsovereenkomst goed.

5.

Een milieubeleidsovereenkomst wordt, na ondertekening door de partijen, integraal bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Behoudens andersluidend beding treedt een milieubeleidsovereenkomst in werking de tiende dag na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.