Art. 43/3.

§ 1.

Het erkende opleidingscentrum voor het uitreiken van het certificaat van bekwaamheid en bijscholing inzake de controle en het onderhoud van stookolietanks, vermeld in artikel 6, 4°, e), organiseert de opleiding met het bijhorende examen inzake de controle en het onderhoud van stookolietanks, waarvan de inhoud en de minimale duur van de opleiding worden vastgelegd in bijlage 1, hoofdstuk 3, afdeling 5, onderafdeling 1 en 2, die bij dit besluit is gevoegd, en organiseert, in voorkomend geval, de bijscholing met het bijhorende examen inzake de controle en het onderhoud van stookolietanks, waarvan de inhoud en de minimale duur van de bijscholing worden vastgelegd in bijlage 1, hoofdstuk 3, afdeling 5, onderafdeling 3, die bij dit besluit is gevoegd.

 

Het bijhorende examen bestaat uit vier onderdelen :

een schriftelijk theoretisch deel;
een praktische proef;
3°  een mondeling theoretisch deel;
een onderdeel over de kennis van de Vlaamse wetgeving en de daarin opgenomen terminologie.

 

De praktische proef wordt afgesloten met het invullen van het bijhorende certificaat van de gecontroleerde opslaghouder.

 

Een persoon is geslaagd voor het examen als hij voor ieder onderdeel minstens vijftig procent van de punten behaalt en in totaal minstens zestig procent van de punten behaalt.

 

Het erkende opleidingscentrum verifieert de identiteit van de deelnemer bij het examen aan de hand van een geldig identiteitsbewijs.

 

§ 2.

Het erkende opleidingscentrum, vermeld in paragraaf 1, reikt binnen een maand na een examen een certificaat van bekwaamheid of, in voorkomend geval, van bijscholing inzake de controle en het onderhoud van stookolietanks uit nadat een persoon de opleiding of, in voorkomend geval, de bijscholing gevolgd heeft en geslaagd is voor het bijhorende examen, vermeld in paragraaf 1.

 

Het certificaat bevat minstens de gegevens, vermeld in bijlage 14, die bij dit besluit is gevoegd. Voor de opmaak van het certificaat volgt het opleidingscentrum de instructies van de bevoegde afdeling. [...] Een kopie van het uitgereikte certificaat wordt gedurende ten minste vijf jaar bewaard en ter beschikking gehouden van de bevoegde afdeling en de toezichthouder.

 

Het erkende opleidingscentrum, vermeld in paragraaf 1, registreert binnen de maand na elk examen het certificaat via de elektronische weg die de bevoegde afdeling vastlegt, waarbij minstens de gegevens, vermeld in bijlage 15, 5° en 10°, die bij dit besluit is gevoegd, aan de bevoegde afdeling worden bezorgd.
 

§ 3.

Het erkende opleidingscentrum, vermeld in paragraaf 1, stelt binnen de maand na elk examen een verslag van de examenzitting op. Dat verslag wordt ondertekend door de aanwezige examenjuryleden en bevat minstens de gegevens, vermeld in bijlage 15, die bij dit besluit is gevoegd. Het verslag wordt gedurende ten minste vijf jaar bewaard en ter beschikking gehouden van de bevoegde afdeling en de toezichthouder.

 

§ 4.

[...]

 

§ 5.

Het erkende opleidingscentrum, vermeld in paragraaf 1, beschikt over de infrastructuur en het materiaal, vermeld in bijlage 1, hoofdstuk 1, afdeling 4, die bij dit besluit is gevoegd, om de opleiding, theoretische en praktische oefeningen, examens en, in voorkomend geval, de bijscholing te organiseren. De infrastructuur biedt elke leerling de mogelijkheid om zelf proefnemingen uit te voeren.

 

§ 6.

Het erkende opleidingscentrum, vermeld in paragraaf 1, houdt een register bij met de resultaten van de examens van de voorbije vijf jaar

 

§ 7.

Het erkende opleidingscentrum, vermeld in paragraaf 1, brengt de bevoegde afdeling, minstens een maand voor een opleiding of, in voorkomend geval, de bijscholing van start gaat, op de hoogte van de plaats en het tijdstip van de geplande opleiding of, in voorkomend geval, van de bijscholing en het bijhorende examen. Het erkende opleidingscentrum moet, als daarom wordt verzocht door de bevoegde afdeling, personeelsleden de mogelijkheid bieden om de opleidingen, bijscholingen en examens bij te wonen. De bevoegde afdeling, kan zetelen in de examenjury.

 

§ 8.

Het erkende opleidingscentrum, vermeld in paragraaf 1, behandelt en onderzoekt klachten, ingediend door de bevoegde afdeling.