Art. 43/4.

§ 1.

Het erkende opleidingscentrum voor het uitreiken van het certificaat van bekwaamheid en bijscholing inzake de keuring van airconditioningsystemen met een nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW, vermeld in artikel 6, 4°, f), organiseert de opleiding met het bijhorende examen voor de keuring van airconditioningsystemen met een nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW waarvan de inhoud van de opleiding en de minimale duur van de opleiding en het bijhorende examen worden vastgelegd in bijlage 12, 1°, die bij dit besluit is gevoegd.

 

De opleiding bestaat uit drie modules :

module 1 : wetgeving; 
module 2 : energetische aspecten;
module 3 : de correcte uitvoering van de keuring, vermeld in artikel 5.16.3.3, § 3, 4°,[...] van titel II van het VLAREM.

 

Het bijhorende examen bestaat uit twee onderdelen :

een theorieonderdeel over de onderwerpen die in de opleiding aan bod zijn gekomen;
een oefening over de keuring, vermeld in artikel 5.16.3.3, § 3, 4°, [...] van titel II van het VLAREM. 

 

Een persoon is geslaagd voor het examen als hij voor ieder onderdeel minstens zeventig procent van de punten behaalt.

 

§ 2.

Het erkende opleidingscentrum, vermeld in paragraaf 1, organiseert de bijscholing met het bijhorende examen voor de keuring van airconditioningsystemen met een nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW waarvan de inhoud van de bijscholing en de minimale duur van de bijscholing en het bijhorende examen worden vastgelegd in bijlage 12, 2°, die bij dit besluit is gevoegd.

 

Het bijhorende examen bestaat uit een oefening met betrekking tot de keuring, vermeld in artikel 5.16.3.3, § 3, 4°, [...] van titel II van het VLAREM.

 

Een persoon is geslaagd voor het examen als hij minstens zeventig procent van de punten behaalt.

 

§ 3.

Het erkende opleidingscentrum, vermeld in paragraaf 1, reikt binnen een maand na een examen een certificaat van bekwaamheid of van bijscholing inzake de keuring van airconditioningsystemen met een nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW uit nadat een persoon de opleiding of, in voorkomend geval, de bijscholing, gevolgd heeft en geslaagd is voor het bijhorende examen, vermeld in § 1, respectievelijk § 2.

 

Het certificaat bevat minstens de gegevens, vermeld in bijlage 14, die bij dit besluit is gevoegd. Voor de opmaak van het certificaat volgt het opleidingscentrum de instructies van het departement. Het model van het certificaat wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het departement. Een kopie van het uitgereikte certificaat wordt bezorgd aan het departement.

 

§ 4.

Het erkende opleidingscentrum, vermeld in paragraaf 1, bezorgt binnen een maand na elk examen een verslag van de examenzitting aan het departement. Dat verslag wordt ondertekend door de aanwezige examenjuryleden en bevat minstens de gegevens, vermeld in bijlage 15, die bij dit besluit is gevoegd.

 

§ 5.

[...]

 

§ 6.

Het erkende opleidingscentrum, vermeld in paragraaf 1, beschikt over de nodige infrastructuur en apparatuur om de opleiding, bijscholing en examens, vermeld in paragraaf 1 en 2, te organiseren.

 

§ 7.

Het erkende opleidingscentrum, vermeld in paragraaf 1, houdt een register bij met de resultaten van de examens van de voorbije vijf jaar.

 

§ 8.

Het erkende opleidingscentrum, vermeld in paragraaf 1, brengt het departement, minstens een maand voor een opleiding of bijscholing van start gaat, op de hoogte van de plaats en het tijdstip van de geplande opleiding of bijscholing en het bijhorende examen. Het erkende opleidingscentrum moet, als daarom wordt verzocht door het departement, personeelsleden de mogelijkheid bieden om de opleidingen, bijscholingen en examens bij te wonen. Het departement, kan zetelen in de examenjury.

 

§ 9.

Het erkende opleidingscentrum, vermeld in paragraaf 1, behandelt en onderzoekt klachten, ingediend door het departement.