Bijlage III.

De categorieŽn van projecten waarvoor overeenkomstig artikel 4.3.2, ß 2bis en ß 3bis, van het decreet een project-MER of een project-m.e.r.-screeningsnota moet worden opgesteld.

1. Landbouw, bosbouw en aquacultuur†
a)†

ruilverkavelingsprojecten [...]

b)

projecten voor het gebruik van niet in cultuur gebrachte gronden of seminatuurlijke gebieden voor intensieve

landbouw (projecten die niet in bijlage II zijn opgenomen)

c)

waterbeheersingsprojecten voor landbouwdoeleinden, met inbegrip van irrigatie- en droogleggingsprojecten

(projecten die niet in bijlage II zijn opgenomen)

d)

eerste bebossing en ontbossing met het oog op omschakeling naar een ander bodemgebruik (projecten die niet

in bijlage II zijn opgenomen)

e)

intensieve veeteeltbedrijven (projecten die niet in bijlage I of II zijn opgenomen)

f)†

intensieve aquacultuur van vis (projecten die niet in bijlage II zijn opgenomen)

2. Extractieve bedrijven
a)†

steengroeven, dagbouwmijnen, met inbegrip van ontginningen van oppervlaktedelfstoffen of grind, en

turfwinningen (projecten die niet onder bijlage I of II vallen)†

b)

winning van mineralen door afbaggering van de zee- of rivierbodem

c)

diepboringen, voor zover ze geen betrekking hebben op de verwachte effecten op het leefmilieu die verband

houden met de bescherming tegen ioniserende straling, met name :

- geothermische boringen;

- boringen in verband met de opslag van kernafval;

- boringen voor watervoorziening

met uitzondering van boringen voor het onderzoek naar de stabiliteit van de grond

3.

Energiebedrijven†

a)†

industriŽle installaties voor de productie van elektriciteit, stoom en warm water met uitzondering van

kernenergiecentrales (projecten die niet onder bijlage I of II vallen)

b)†

industriŽle installaties voor het transport van gas, stoom en warm water; transport van elektrische energie via

bovengrondse leidingen (projecten die niet onder bijlage I of bijlage II vallen)

c)

bovengrondse opslag van aardgas

d)

ondergrondse opslag van gasvormige brandstoffen

e)

bovengrondse opslag van fossiele brandstoffen

f)

industrieel briketteren van steenkool en bruinkool

g)

installaties voor de behandeling en de opslag van radioactief afval, voor zover ze geen betrekking hebben op de

verwachte effecten op het leefmilieu die verband houden met de bescherming tegen ioniserende straling (projecten die

niet onder bijlage I of II vallen)

h)

installaties voor de productie van hydro-elektrische energie (projecten die niet onder bijlage II vallen)

i)

installaties voor de winning van windenergie voor de energieproductie (windturbineparken) (projecten die niet

onder bijlage II vallen)

4.

Productie en verwerking van metalen

a)

installaties voor de productie van ruwijzer of staal (primaire of secundaire smelting), met inbegrip van

continugieten (projecten die niet onder bijlage II vallen)

b)

installaties voor de verwerking van ferrometalen door :

i)

warmwalsen;

ii)

smeden met hamers;

iii)

het aanbrengen van deklagen van gesmolten metaal

(projecten die niet onder bijlage II vallen)

c)

smelterijen van ferrometalen (projecten die niet onder bijlage II vallen)†

d)

installaties voor het smelten, met inbegrip van het legeren, van non-ferrometalen, met uitzondering van edele

metalen, inclusief terugwinningsproducten (affineren, vormgieten enzovoort) (projecten die niet onder bijlage II vallen)

e)

installaties voor oppervlaktebehandeling van metalen en plastic materiaal door middel van een elektrolytisch of

chemisch procedť (projecten die niet onder bijlage II vallen)

f)

automobielfabrieken en -assemblagebedrijven en fabrieken van automobielmotoren (projecten die niet onder

bijlage II vallen)

g)

scheepswerven (projecten die niet onder bijlage II vallen)

h)

installaties voor de bouw en reparatie van luchtvaartuigen

i)

spoorwegmaterieelfabrieken (projecten die niet onder bijlage II vallen)

j)

uitstampen door middel van springstoffen (projecten die niet onder bijlage II vallen)†

5.

Minerale industrie†

a)

installaties voor de vervaardiging van cement (projecten die niet onder bijlage II vallen)†

b)

installaties voor de winning van asbest en de fabricage van asbestproducten (projecten die niet onder bijlage I

of II vallen)†

c)

installaties voor de fabricage van glas, met inbegrip van glasvezels (projecten die niet onder bijlage II vallen)†

d)

installaties voor het smelten van minerale stoffen, met inbegrip van installaties voor de fabricage van

mineraalvezels (projecten die niet onder bijlage II vallen)†

e)†

fabricage van keramische producten door middel van bakken, namelijk dakpannen, bakstenen, vuurvaste

stenen, tegels, aardewerk of porselein (projecten die niet onder bijlage II vallen)†

6.†

Chemische industrie (projecten die niet onder bijlage I of II vallen)†

a)

behandeling van tussenproducten en vervaardiging van chemicaliŽn†

b)†

productie van bestrijdingsmiddelen en farmaceutische producten, verven en vernissen, elastomeren en

peroxiden†

c)†

opslagruimten voor aardolie, petrochemische en chemische producten†bij inrichtingen behorend tot de chemische industrie

7.†

Voedings- en genotmiddelenindustrie (projecten die niet onder bijlage II vallen)†

a)†

vervaardiging van plantaardige en dierlijke oliŽn en vetten

b)†

conservenfabrieken voor dierlijke en plantaardige producten†

c)†

zuivelfabrieken†

d)†

bierbrouwerijen en mouterijen†

e)†

suikerwaren- en siroop- of frisdrankfabrieken†

f)†

installaties voor het slachten van dieren†

g)†

zetmeelfabrieken†

h)†

vismeel- en visoliefabrieken†

i)†

suikerfabrieken†

8.†

Textiel-, leder-, hout- en papierindustrie

a)†

industriŽle installaties voor de fabricage van papier en karton (projecten die niet onder bijlage I of II vallen)†

b)†

installaties voor de voorbehandeling (zoals wassen, bleken, merceriseren) of het verven van vezels of textiel

(projecten die niet onder bijlage II vallen)†

c)†

installaties voor het looien van huiden (projecten die niet onder bijlage II vallen)†

d)†

installaties voor het produceren en bewerken van celstof (projecten die niet onder bijlage II vallen)†

9.

Rubberverwerkende industrie (projecten die niet onder bijlage II vallen)

vervaardiging en behandeling van producten op basis van elastomeren

10. Infrastructuurprojecten
a)

industrieterreinontwikkeling (projecten die niet onder bijlage II vallen)†

b)†

stadsontwikkelingsprojecten, met inbegrip van de bouw van winkelcentra en parkeerterreinen (projecten die

niet onder bijlage II vallen)†

c)

aanleg van spoorwegen en faciliteiten voor de overlading tussen vervoerswijzen en van overladingsstations

(projecten die niet onder bijlage I of II vallen)†

d)†

aanleg van vliegvelden (projecten die niet onder bijlage I of II vallen)†

e)†

aanleg van wegen (projecten die niet onder bijlage I of II vallen)

f)†

stuwdammen en andere installaties voor het stuwen of voor de lange termijn opslaan van water (projecten die

niet onder bijlage I of II vallen)†

g)†

trams, boven- en ondergrondse spoorwegen, zweefspoor en dergelijke bijzondere constructies, welke uitsluitend

of overwegend voor personenvervoer zijn bestemd (projecten die niet onder bijlage II vallen)†

h)†

aanleg van olie- en gaspijpleidinginstallaties (projecten die niet onder bijlage I of II vallen)

i)†

aanleg van aquaducten over lange afstand (projecten die niet onder bijlage II vallen)†

j)†

werken voor het onttrekken of kunstmatig aanvullen van grondwater, die niet zijn opgenomen in bijlage I of II†

k)†

projecten voor de overbrenging van water tussen stroomgebieden, die niet zijn opgenomen in bijlage I of II†

l)

Werken inzake kanalisering en ter beperking van overstromingen (flood relief werken) (projecten die niet in bijlage II zijn opgenomen);

11.

Andere projecten†

a)

permanente race- en testbanen voor gemotoriseerde voertuigen (projecten die niet onder bijlage II vallen)†

b)†

installaties voor de verwijdering van afval (projecten die niet onder bijlage I of II vallen)†

c)†

rioolwaterzuiveringsinstallaties (projecten die niet onder bijlage I of II vallen)

d)†

slibstortplaatsen (projecten die niet onder bijlage II vallen)†

e)†

opslag van schroot, met inbegrip van autowrakken (projecten die niet onder bijlage II vallen)

f)†

testbanken voor motoren, turbines of reactoren (projecten die niet onder bijlage II vallen)†

g)†

installaties voor de vervaardiging van kunstmatige minerale vezels (projecten die niet onder bijlage II vallen)†

h)†

vilderijen (projecten die niet onder bijlage II vallen)

†12.

Toerisme en recreatie

a)

skihellingen, skiliften, kabelspoorwegen en bijbehorende voorzieningen (projecten die niet onder bijlage II

vallen)†

b)

jachthavens (projecten die niet onder bijlage II vallen)

c)†

vakantiedorpen en hotelcomplexen buiten stedelijke zones, met bijbehorende voorzieningen (projecten die niet

onder bijlage II vallen)†

d)

permanente kampeer- en caravanterreinen (projecten die niet onder bijlage II vallen)†

e)†

themaparken (projecten die niet onder bijlage II vallen)

13.

Wijziging of uitbreiding van projecten

wijziging of uitbreiding van projecten van bijlage I, II of III waarvoor reeds een vergunning is afgegeven en die zijn

of worden uitgevoerd (niet in bijlage I of II opgenomen wijziging of uitbreiding)