Art. 13. Stimulansen

1

Wanneer een projectpromotor zich blootstelt aan grotere risico's bij de ontwikkeling, bouw of uitbating of bij het onderhoud van een binnen de categorieŽn van bijlage II, punt 1, onder a), b) en d), en punt 2, vallend project van gemeenschappelijk belang in vergelijking met de normale risico's van een infrastructuurproject, zorgen de lidstaten en de nationale regulerende instanties ervoor dat in overeenstemming met artikel†37, lid 8, van Richtlijn 2009/72/EG, artikel†41, lid 8, van Richtlijn 2009/73/EG, artikel†14 van Verordening (EG) nr.†714/2009 en artikel†13 van Verordening (EG) nr.†715/2009 passende stimulansen voor het desbetreffende project worden verleend.
De eerste alinea is niet van toepassing indien voor het project van gemeenschappelijk belang:
a)
overeenkomstig artikel†36 van Richtlijn 2009/73/EG een vrijstelling is toegestaan van de artikelen†32, 33 en 34 en artikel†41, leden 6, 8 en 10, van Richtlijn 2009/73/EG, of
b)
overeenkomstig artikel†17 van Verordening (EG) nr.†714/2009 een vrijstelling is toegestaan van artikel†16, lid 6, van Verordening (EG) nr.†714/2009 of een vrijstelling van de artikelen†32 en 37, leden 6 en 10, van Richtlijn 2009/72/EG, of
c)
een vrijstelling is toegestaan overeenkomstig artikel†22 van Richtlijn 2003/55/EG, of
d)
een vrijstelling is toegestaan overeenkomstig artikel†7 van Verordening (EG) nr.†1228/2003.

2

In het besluit van de nationale regulerende instanties om de in lid 1 bedoelde stimulansen te verlenen wordt rekening gehouden met de resultaten van de kosten-batenanalyse op basis van de overeenkomstig artikel†11 uitgewerkte methodologie en met name de regionale of voor de gehele Unie geldende positieve externaliteiten dankzij het project. De nationale regulerende instanties analyseren verder de specifieke risico's waaraan de projectpromotoren zich blootstellen, de getroffen maatregelen om die risico's te matigen en de rechtvaardiging van het risicoprofiel in het licht van de netto positieve effecten van het project in vergelijking met een risicoarmer alternatief. Tot de in aanmerking komende risico's behoren onder meer risico's in verband met nieuwe transmissietechnologieŽn, zowel onshore als offshore, risico's met betrekking tot een ontoereikende terugwinning van de kosten en ontwikkelingsrisico's.

3

De overeenkomstig het besluit verleende stimulansen houden rekening met de specifieke aard van het opgelopen risico en kunnen onder meer omvatten:
a)
regels voor anticiperende investeringen, of
b)
regels voor de erkenning van op efficiŽnte wijze gemaakte kosten voordat het project wordt opgeleverd, of
c)
regels om een extra opbrengst op het voor het project geÔnvesteerde kapitaal te waarborgen, of
d)
elke andere maatregel die noodzakelijk en passend wordt geacht.

4

Uiterlijk 31†juli 2013 legt elke nationale regulerende instantie aan het Agentschap – voor zover deze beschikbaar is – haar methodologie voor, alsook de criteria die zij gebruikt om investeringen in elektriciteits- en gasinfrastructuuprojecten en de daarbij behorende grotere risico's te evalueren.

5

Uiterlijk 31†december 2013 faciliteert het Agentschap, onder inaanmerkingneming van de uit hoofde van lid 4 van dit artikel ontvangen informatie, de uitwisseling van optimale praktijken en doet het overeenkomstig artikel†7, lid 2, van Verordening (EG) nr.†713/2009 aanbevelingen betreffende:
a)
de in lid 1 bedoelde stimulansen op basis van een benchmarking van de beste praktijken onder de nationale regulerende instanties;
b)
een gemeenschappelijke methodologie om de opgelopen grotere risico's van investeringen in elektriciteits- en gasinfrastructuurprojecten te evalueren.

6

Uiterlijk 31†maart 2014†maakt elke nationale regulerende instantie haar methodologie bekend, alsook de criteria die zij gebruikt om investeringen in elektriciteits- en gasinfrastructuurprojecten en de daarbij behorende grotere risico's te evalueren.

7

Indien de in de leden 5 en 6 bedoelde maatregelen onvoldoende zijn om een tijdige uitvoering van projecten van gemeenschappelijk belang zeker te stellen, kan de Commissie richtsnoeren betreffende in dit artikel bedoelde stimulansen publiceren.