Art. 6.
Het gebruik van pesticiden kan worden gereglementeerd door een verbod of gebruiksbeperkingen op te leggen. Daarbij kan een onderscheid gemaakt worden naar [type werkzame stof,] terreinen in specifieke gebieden, activiteit of doelgroep.
De Vlaamse Regering stelt hiervoor nadere regels vast.