Hoofdstuk 3.
Actieplan, indicatoren en informatie


Art. 8.

§ 1

Er wordt een Actieplan Duurzaam Pesticidengebruik, hierna Actieplan te noemen, goedgekeurd.
Het Actieplan heeft tot doel om de risico's en de effecten van het gebruik van pesticiden voor de menselijke gezondheid en het milieu te verminderen en om de ontwikkeling en de invoering van geļntegreerde bestrijding van organismen die het doelwit zijn van pesticiden en alternatieve benaderingswijzen of oplossingen te bevorderen ter beperking van de afhankelijkheid van het gebruik van pesticiden. De indicatoren, vermeld in artikel 9, worden in het Actieplan verwerkt.
Het eerste Actieplan treedt in werking op 1 december 2012. Het Actieplan wordt iedere vijf jaar opnieuw herzien en eventuele ingrijpende veranderingen in het geldende Actieplan worden onmiddellijk gemeld aan de Europese Commissie. Een vastgesteld Actieplan blijft van kracht tot het vervangen wordt door een ander vastgesteld Actieplan.

§ 2

De Vlaamse Regering richt een Stuurgroep Duurzaam Pesticidengebruik op, verder verkort geciteerd als Stuurgroep, die belast wordt met de opmaak van het ontwerp-Actieplan.
De rechtspersonen die een taak van algemeen belang uitvoeren, en de gebruikers van pesticiden stellen, op eenvoudig verzoek van de Stuurgroep, kosteloos alle informatie waarover ze beschikken en die nodig is voor het opstellen van het Actieplan, ter beschikking aan de Stuurgroep, als die informatie nog niet op een andere wijze ter beschikking werd gesteld aan de Vlaamse overheid.

§ 3

Het ontwerp-Actieplan wordt meegedeeld aan de Vlaamse Regering en voor advies voorgelegd aan de Milieu-en Natuurraad van Vlaanderen, aan de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij, aan de Strategische Adviesraad voor het Vlaamse Welzijns-, Gezondheids- en Gezinsbeleid, en aan de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen. Over het ontwerp-Actieplan wordt een openbaar onderzoek georganiseerd.
De Vlaamse Regering stelt het Actieplan vast.
De Vlaamse Regering stelt nadere regels vast voor het bepalen van de inhoud, de totstandkomingsprocedure en de bekendmaking van het Actieplan.
Die regels zijn ook van toepassing op een voorgenomen herziening van het Actieplan.

Art. 9.
Om de risico's en de gevolgen van het gebruik van pesticiden voor het leefmilieu en de gezondheid van de mens te verminderen en niet-chemische bestrijdingsmethoden te bevorderen, stelt de Vlaamse Regering op voordracht van de Stuurgroep indicatoren op om:
trends te signaleren inzake:
a)
het gebruik van bepaalde werkzame stoffen;
b)
de toepassing van niet-chemische bestrijdingsmethoden;
c)
de aanwezigheid van pesticiden in het milieu;
prioritaire punten aan te wijzen, zoals werkzame stoffen, gewassen of regio's die extra aandacht verdienen.
De rechtspersonen die een taak van algemeen belang uitvoeren en de gebruikers van pesticiden stellen de informatie die nodig is om de indicatoren te bepalen, kosteloos ter beschikking van de Vlaamse overheid, als die informatie nog niet op een andere wijze ter beschikking werd gesteld van de Vlaamse overheid.

Art. 10.
De Vlaamse Regering stelt informatie ter beschikking aan het brede publiek over:
het gebruik van niet-chemische bestrijdingsmethoden;
de effecten en de risico's van pesticiden op de menselijke gezondheid, het leefmilieu en op niet-doelwitorganismen. Niet-doelwitorganismen zijn organismen waarvoor het gebruik van pesticiden niet bedoeld is;
het verwijderen van afval dat afkomstig is van het gebruik van pesticiden.