Hoofdstuk 5.
Wijzigingsbepalingen


Art. 12.
Aan artikel 16.1.1, eerste lid, van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, ingevoegd bij het decreet van 21 december 2007, vervangen bij het decreet van 30 april 2009 en gewijzigd bij de decreten van 8 mei 2009 en 23 december 2010, wordt een punt 21° toegevoegd, dat luidt als volgt:
(...)

Art. 13.
Artikel 3, § 2, 41°, van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid wordt vervangen door wat volgt:
(...)

Art. 14.
In artikel 9 van hetzelfde decreet wordt in de paragrafen 1 en 2 het woord "bestrijdingsmiddelen" vervangen door het woord "pesticiden".

Art. 15.
In artikel 10, § 1, van hetzelfde decreet wordt punt 2° vervangen door wat volgt:
(...)