Art. 13.
Artikel 3, § 2, 41°, van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid wordt vervangen door wat volgt:
(...)