Art. 15.
In artikel 10, § 1, van hetzelfde decreet wordt punt 2° vervangen door wat volgt:
(...)