Art. 17.
Artikel 16 treedt in werking op 1 januari 2015.