Artikel 1. Dit decreet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 107 quater van de Grondwet.