Afdeling 5.
Het herstructureringscomité


Art. 10.

Het herstructureringscomité heeft een voorzitter en een aantal gewone leden.

 

De Vlaamse regering benoemt de voorzitter en wijst de gewone leden van het herstructureringscomité als volgt aan:

één vertegenwoordiger van elk van de grindgemeenten benoemd uit kandidaten voorgedragen door de betrokken gemeenteraden;
één vertegenwoordiger van de IML;
één vertegenwoordiger van de landbouworganisaties zoals bedoeld in artikelS,§ 2, 5°;
twee vertegenwoordigers van de milieu- en natuurverenigingen zoals bedoeld in artikel 8, § 2, 7°.

 

Deze leden hebben stemrecht.

 

Als leden met raadgevende stem worden aangewezen:

drie vertegenwoordigers van het departement, van wie een deskundig op het vlak van ruimtelijke ordening, een op het vlak van milieu in het algemeen en een op het vlak van natuurlijke rijkdommen;
één vertegenwoordiger van de Vlaamse Landmaatschappij;
één vertegenwoordiger van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek;
twee vertegenwoordigers van de werkgevers in de ontgrindingsondernemingen;
twee vertegenwoordigers van de werknemers in de ontgrindingsondernemingen;
[...]
[...]
één vertegenwoordiger van de V.Z.W. Toerisme Limburg.

 

Het herstructureringscomité heeft tot opdracht:

1°  het opmaken van een structuurvisie;
het nemen van de gepaste maatregelen tot landschappelijk behoud en herstel voor de grindwinningsgebieden in het kader van de structuurvisie die blijkt uit het in artikel 9, 6°, bedoelde beleidsplan;
het toezicht houden op de maatregelen tot landschappelijk behoud of herstel.

 

Het herstructureringscomité heeft tot opdracht :

het opmaken, actualiseren en afstemmen op de vigerende regelgeving van de structuurvisie;
het laten uitrusten van de afgewerkte grindwinningsgebieden in het kader van de structuurvisie, die blijkt uit het in artikel 9, 6°, bedoelde beleidsplan, met inbegrip van het herstel en de ontwikkeling van de natuur en het natuurlijk milieu van de voormelde gebieden en de aanpalende omgeving;
het adviseren van de nabestemmingsplannen in de vergunning voor de exploitatie van grind voor de nieuwe ontginningsgebieden aan de vergunningsverlenende overheid;
in voorkomend geval, het laten afwerken na ontgrinding;
het toezicht houden op het afwerken en uitrusten van de grindwinningsgebieden.