Art. 7.

§ 1.

De voorzitters en de gewone leden van het grindcomité en van de subcomités worden door de Vlaamse regering benoemd [...].

 

De regering kan op elk ogenblik een einde maken aan het mandaat van een voorzitter. Het lidmaatschap van een gewoon lid neemt van rechtswege een einde op de datum waarop de vereniging, organisatie of rechtspersoon die dit lid heeft voorgedragen aan de Vlaamse regering meldt dat het betrokken lid niet langer haar of zijn vertegenwoordiger is en een nieuw kandidaat-lid voordraagt.

 

§ 2.

Het mandaat van de voorzitter en de leden van het grindcomité en de subcomités is onbezoldigd. De Vlaamse regering regelt de wijze waarop de leden worden vergoed voor de door hen gemaakte kosten, binnen de door haar vastgestelde grenzen. Deze vergoedingen zijn ten laste van het grindfonds.

 

§ 3.

De Vlaamse regering stelt een lijst vast van de gemeenten die aangewezen worden als grindgemeente. Het betreft de gemeenten in de provincie Limburg op wier grondgebied zich een grindwinning bevindt, zoals bedoeld in artikel 2, 9°, al dan niet actief op het ogenblik van de inwerkingtreding van dit decreet.