Art. 21.

§ 1.

De Vlaamse regering regelt de bekendmaking van de beslissingen die krachtens dit decreet worden genomen.

 

§ 2.

Tegen elke beslissing van het grindcomité of een subcomité die genomen wordt krachtens dit decreet kan beroep worden ingediend bij de Vlaamse regering. De Vlaamse regering doet uitspraak binnen een termijn van drie maanden na ontvangst van het beroepsschrift.

 

§ 3.

Het in § 2 bedoelde beroep kan worden ingediend door:

 

1° de aanvrager of houder van een vergunning;

2° elke natuurlijke persoon en elke rechtspersoon die tengevolge van de betrokken grindwinning rechtstreeks hinder kan ondervinden, alsook elke rechtspersoon die zich de bescherming van het leefmilieu dat door deze hinder kan worden getroffen, tot doel heeft gesteld.

 

§ 4.

Het in § 2 bedoelde beroep wordt, op straffe van verval, ingediend bij aangetekend schrijven gericht tot de Voorzitter van de Vlaamse regering binnen een termijn van dertig dagen na bekendmaking van de bestreden beslissing.

 

De in § 3, 1° en 2°, bedoelde partijen kunnen op eigen verzoek of op verzoek van de regering gehoord worden.

 

De vastgestelde termijn van 3 maand kan bij gemotiveerd besluit door de regering met 30 dagen worden verlengd.

 

Indien binnen de gestelde termijn geen beslissing wordt genomen, wordt het beroep geacht verworpen te zijn.

De beroep aantekenende partijen worden schriftelijk op de hoogte gebracht van de beslissing van de regering.

 

§ 5.

Het indienen van een beroep schorst de bestreden beslissing niet.