Art. 3.

§ 1.

Er wordt een grindfonds opgericht, hierna te noemen het fonds. [...]

 

§ 2.

Het grindfonds heeft rechtspersoonlijkheid. Het wordt opgericht als een instelling van categorie A in de zin van de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut. De bepalingen van die wet zijn op het fonds van toepassing voor zover er in dit decreet niet wordt van afgeweken.

 

§ 3.

De middelen van het fonds bestaan uit:

de opbrengsten van de grindheffing die is opgelegd aan de houders van een vergunning voor de exploitatie van een grindwinning;
de waarborgen die de houders van de vergunningen voor de exploitatie van een grindwinning hebben gesteld om de afwerking van het grindwinningsgebied te garanderen, voor zover die waarborgen met toepassing van dit decreet aan het grindcomité toegewezen zijn;
de administratieve geldboeten en verhogingen die worden opgelegd ingeval de bepalingen van dit decreet niet worden nageleefd;
de intresten op de middelen die op basis van punt 1°, 2° en 3° aan het fonds zijn toegewezen.

 

§ 4.

Het fonds neemt voor zijn rekening de uitgaven die [...] voortvloeien uit:

de maatregelen die de Vlaamse Regering of het grindcomité op grond van dit decreet neemt met betrekking tot de grindwinning of de afwerking van de grindwinningsgebieden;

de schadevergoedingen die voortvloeien uit de maatregelen met betrekking tot de grindwinning genomen in het kader van dit decreet en, in voorkomend geval, nadat de bevoegde gerechtelijke instanties hierover een in kracht van gewijsde gedane uitspraak hebben gedaan.

de financiering van sociaal-economische en ecologische hefboomprojecten in de grindgebieden tot een totaal historisch maximumbedrag van 2.505.000 euro;
de financiering van wetenschappelijke projecten met het oog op de versterking van het sociaal-economisch weefsel in Limburg tot een totaal historisch maximumbedrag van 4.200.000 euro; 
de financiering van een reconversieproject in de landbouw tot een totaal historisch maximumbedrag van 1.200.000 euro; 
de financiering van de administratieve en technische ondersteuning van het projectgrindwinningscomité , vermeld in artikel 20 sexies voor een maximumbedrag van 60.000 euro per jaar en tot de uitputting van de middelen van het Grindfonds; 
de beslissingen waarvoor bij dit decreet de betaling ten laste van het fonds wordt gelegd. 

 

§ 5.

De Vlaamse regering beheert het fonds en stelt de nodige diensten, uitrusting, installaties en personeelsleden van haar diensten ter beschikking van het fonds. Bij het beheer van het fonds houdt de regering rekening met de adviezen van het grindcomité bedoeld in artikel 7. De regering kan van dit advies slechts bij gemotiveerd besluit afwijken.

 

§ 6.

De Vlaamse regering stelt jaarlijks een verslag op over de werking en het beheer van het fonds. Het verslag wordt aan het Vlaams Parlement meegedeeld.

 

§ 7.

De aanvragen voor de financiering van de uitgaven, vermeld in paragraaf 4, 3° tot en met 6°, worden door de Vlaamse Regering goedgekeurd binnen de begrotingskredieten die daartoe in de begroting van het Grindfonds zijn bestemd, tot de aangegeven maxima.