Art. 8.

§ 1.

Het grindocmité heeft een voorzitter en een aantal gewone leden. Het aantal gewone leden wordt aangepast indien een gemeente het statuut van grindgemeente krijgt of verliest.
Indien zij geen deel uitmaken van het grindcomité, wonen de voorzitters van de subcomités de vergadering bij met raadgevende stem.

 

§ 2.

De Vlaamse regering benoemt de voorzitter en wijst de gewone leden van het grindcomité als volgt aan:

één lid wordt benoemd uit kandidaten voorgedragen door de POM;
één lid wordt benoemd uit kandidaten voorgedragen door de IML;
twee leden worden benoemd uit kandidaten voorgedragen door de werknemersorganisaties vertegenwoordigd in de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen;
4°  twee leden worden benoemd uit kandidaten voorgedragen door de werkgeversorganisaties vertegenwoordigd in de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen;
één lid wordt benoemd uit kandidaten voorgedragen door de landbouworganisaties vertegenwoordigd in de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen;
een lid wordt voor elk van de grindgemeenten benoemd uit kandidaten voorgedragen door de betrokken gemeenten;
één lid wordt benoemd uit kandidaten voorgedragen door verenigingen die uitsluitend de bescherming van het leefmilieu en de natuur als doel hebben en vertegenwoordigd zijn in de Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen.

Deze leden hebben stemrecht.

 

§ 3.

Een vertegenwoordiger van elk van de gemeenten waarin zich een reservegebied zoals bedoeld in artikel 17, § 2, bevindt, woont de vergaderingen van het grindcomité bij met raadgevende stem, voor zover deze gemeenten niet vertegenwoordigd zijn overeenkomstig§ 2, 6°.

 

§ 4.

Als vertegenwoordigers van de betrokken gemeenten komen enkel gemeenteraadsleden in aanmerking. Zij worden voorgedragen door de gemeenteraad.

 

§ 5.

De volgende personen worden aangewezen als leden met raadgevende stem :

twee vertegenwoordigers van het departement van wie een deskundig op het vlak van milieu en een op het vlak van ruimtelijke ordening;
één vertegenwoordiger van de Vlaamse Landmaatschappij;
één vertegenwoordiger van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek.