Art. 11.

Het sociaal comité is samengesteld uit zeven leden : de voorzitter en zes gewone leden.


De Vlaamse regering benoemt de voorzitter en wijst de gewone leden van het sociaal comité aan uit kandidaten op paritaire basis voorgedragen door de organisaties vertegenwoordigd in het paritair subcomité voor het bedrijf der grind- en zandgroeven die in open lucht worden geëxploiteerd in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant.


Een vertegenwoordiger van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding woont de vergaderingen bij met raadgevende stem.


Het sociaal comité neemt, in het kader van het in artikel 9, 6°, bedoelde beleidsplan, de sociale begeleidingsmaatregelen bij de omschakeling van de grindwinningsgebieden.